Thursday, May 7, 2020


kÀ,
        ae-bm-fnsb Gsd kzm[o-\n¨ am[y-a-am-WtÃm kn\n-a. GhÀ¡pw Krlm-Xp-c-ambv HmÀ½n-s¨-Sp-¡m³ Hcp kn\n-am-¡m-e-ap-­m-Ipw. {]nb-s¸« kn\n-a-IÄ, kn\na k½m-\n¨ A\p-`-h-§Ä, ]IÀ¶p-X¶ Nne \ho-I-c-W-§Ä A§-s\-b-§-s\..... A¯-c-¯n sImta-gvky þ a[y-hÀ¯n-kn-\n-a-I-fp-ambn _Ô-s¸« Ipdn-¸p-I-fmWv kn\n-am-Xp-cXzw F¶ Cu cN\. CXv \ncq-]-W-a-Ã. Hmtcm kn\n-abpw F¶n-ep-WÀ¯nb sshbànI lÀj-§-fmWv. kn\n-a-bp-am-bpÅ Imcy-§Ä hmbn-¡p-hm\pw Adn-bm\pw ae-bm-fn-IÄ¡v khn-ti-j-Xm-ev]-cy-ap-­-tÃm. AXp-sIm­v CXv JÞ-i-bmbv {]kn-²o-I-cn-¨m þ {]kvXpX kn\n-a-I-fpsS Nn{X-§-tfmsS þ {i²n-¡-s¸Spw F¶m-sWsâ Ffnb hnizm-kw. Cu cN\ A§-bpsS {]kn-²o-I-c-W-¯n DÄs¸-Sp-¯m³ kpa-\Êv ImWn-¡-W-sa¶v hn\o-X-ambv At]-£n-¡p-¶p. hnem-k-sagpXnb ImÀUp-­v. adp-]Sn {]Xo-£n-¡p-¶p.


                                                                        BZcw,

                                                                {]Zo]v t]c-È-\qÀ
                                                                A£cw lukv
                                                                t]c-È-\qÀ. ]n.H
                                                                ae-¸pdw þ 679571
                                                                Mob: 9447536593

                                                                                        {]Zo]v t]c-È-\qÀ
                                                                                        9447536593
kn\n-am-Xp-cXzw

1.      tKmUv^m-ZÀ
        X\nbv¡v Npäpw {`aWw sN¿p¶ {]mcm-_v[-¯n-sâbpw GIm-´-bp-sSbpw temI¯p \n¶v HcmÄ¡v c­-c-a-Wn-¡qÀ t\c-t¯-s¡-¦nepw c£ {]m]n-¡m-hp¶ at\m-lc Xpcp-¯p-I-fmWv Xntb-ä-dn-\-Is¯ kn\n-a-IÄ. ]{Xw Ign-ªm þ Hcp hn`m-K-¯n\v ]{X-t¯-¡mÄ IqSp-X þ ae-bm-fnsb Gsd kzm[o-\n-¡p-Ibpw BIÀjn-¡p-Ibpw sNbvX am[y-a-amWv kn\n-a. kn\n-asb amän-\nÀ¯n-bm \½psS PohnXw A]qÀ®-am-bn-t¸m-Ipw. Hmtcm ae-bm-fn¡pw Xsâ Pohn-X-¯n Krlm-Xp-c-ambv Nn´n-¡m-hp¶ At\Iw aplqÀ¯-§Ä kn\na I\nªn«p-­m-Ipw. c­c Zim-_vZ-§Ä¡v ap¼v hsc km[m-c-W-¡mÀ¡v kn\na ImWm³ Xntb-ä-dp-Isf Xs¶ B{i-bn-¡-Ww. As¶ms¡ Xntb-ä-dp-IÄ Ah-cpsS DÕ-h-¸-d-¼p-IÄ Xs¶-bm-bn-cp-¶p. A¶n-d-§nb FÃm kn\n-a-Ifpw km¼-¯n-I-ambv hnP-b-§-fmbn. `£Ww t]mse kn\na Pohn-X-¯nse A\n-hm-cy-L-S-I-am-bn-cp-¶p. kn\n-asb shÃp¶ F{X-sb-{X -I-Y-I-fmWv kn\n-a-sb-¡p-dn¨v ]d-bm-\p-Å-Xv. Gä-¡pd¨nep-IÄ kw`-hn-s¨-¦nepw kn\na C¶pw ae-bm-fn-bpsS lÀj-ambv ssP{X-bm{X XpS-cp-¶p.
        Fsâ kn\n-am-kzm-Z\ Pohn-X-¯n Hgn-¨p-Iq-Sm³ ]äm¯ c­v hyàn-I-fmWv hI-bnÂ, AÑsâ A\p-P-\mb a{Zm-knse tKm]n-tb-«\pw asämcp _Ôp-hmb FS-¸m-fnse Znt\-ti-«-\pw. c­p-t]cpw H¶mw-InS kn\n-am-{`m-´-·mÀ. CXn Znt\-ti-«s\ kw_-Ôn¨v kn\na aq¸-cpsS PohnXs¯ De¨p F¶p hnti-jn¨v kqNn-¸n-t¡-­n-bn-cn-¡p-¶p. kn\na I­pI­p kn\n-am-\-S-\m-hpI, AXv \S-¸n-Ãm-¶-dn-ª-t¸mÄ kn\n-am-kw-hn-[m-b-I-\m-IpI! bmYmÀ°y-t_m-[-hp-ambv s]mcp-¯-§-fn-Ãm¯ Cu kz]v\-§Ä¡v th­n Ccp]Xv hÀj-§Ä At±lw _en Ign-¨p. ho­p-hn-Nmcw Ipd¨v sshIn-sb-¦nepw h¶v Ct¸mÄ X\nbv¡v \jvS-s¸« Pohn-X-Xmfw Hcp-hn[w Xncn-s¨-Sp-¯n-cn-¡p¶p I£n. F¶mepw kn\na ImW Ct¸mgpw At±-l-¯n\v PohnXw Xs¶.
        Fsâ Ip«n-¡m-e¯v Ch-cn-cp-hcpw CS-bv¡nsS Fsâ ho«n-te¡v hncp¶v hcpw. CXn Znt\-ti-«³ I­ kn\n-a-I-fpsS IY-bpw, hcm³ t]mIp¶ kn\n-a-I-fpsS hnti-j-§fpw ]dªv Fs¶ hnkva-b-tem-I-t¯¡v Iq«n-s¡m-­p-t]m-bn. taml³emepw a½q-«nbpw aptIjpw Pb-dm-ap-sams¡ A§s\ F\nbv¡v hoc-]p-cp-j-·m-cm-bn. AXn\v ]n¶mse `c-X³, ]ß-cm-P³, tPmjn, kn_n-a-e-bnÂ, {]nb-ZÀi³, kXy³ A´n-¡m-Sv, sF.-hn. iin XpS§nb kn\n-am-in-ev]n-I-fpsS t]cp-Ifpw lrZn-Ø-ambn. tPmen sN¿p-¶Xpw ]Ww k¼m-Zn-¡p-¶Xpw kn\na ImWm³ th­n-bm-sW¶v hsc Rm³ \ncq-]n-s¨-Sp-¯p. asäÃmw A{]-k-à-§fpw Ac-kn-I-hp-amWv!
        GXm\pw amk-§Ä¡v tijw Znt\-ti-«³ Fsâ ho«n-te¡v AXn-Yn-bm-sb-¯nbXm-bn-cp¶p. Hcp t_¡-dn-¸-Wn-¡m-c-\m-sW-¦nepw kn\n-a-bnse \mb-I-·m-sc-t¸mse ]mâpw jÀ«p-sams¡ [cn¨v KpUvep-¡n-emWv At±lw ]pd-¯n-d-§p-I. A¡m-e¯v taml³em-en-sâ-Xp-t]m-se-bm-bn-cp¶p aq¸-cp-sS- sl-bÀssÌÂ. Znt\-ti-«³ hcpI F¶Xv F\n-t¡sd kt´m-j-apÅ Imcy-am-Wv. kn\n-a-bnse IY am{X-aà taJ-e-bnse ck-I-c-amb ]n¶m-¼p-d-¡-Y-Ifpw At±-l-¯n \n¶v {ihn-¡mw. A§s\ tI«v {XnÃ-Sn¨ A\-h[n Imcy-§Ä D­v. B£³ lotdm Pbs\ a\:¸qÀÆw A]-I-S-ap-­m¡n sIme-s¸-Sp-¯n-b-Xm-Ws{X! taml³em-en\v Ip¼bpw Ij-­nbpap­v. a½q«n ^pÄssSw X®n-b-Sn¨v Ft¸mgpw tZjy-s¸-Sp¶ Bfm-Wpt]m-epw. \ko-dn\v hmsf-Sp¯v bp²w sNbvX-`n-\-bn-¡m-\pÅ tijn-sbm-¶p-ap-­m-bn-cp-¶n-Ã. ]pÅn-b-hnsS Hcp Itk-c-bn-en-cn-¡pw. Uyq¸ns\ sh¨v Nn{Xo-I-cn-¡pw. kXy\v amc-I-amb Iym³kÀ D­m-bn-cp¶p.....!
        Znt\-ti-«³ h¶ B kabw tKmUv^m-ZÀ F¶ kn\na XIÀt¯m-Sp¶ Ime-b-f-hmWv. kvIqfn \n¶pw Cu kn\n-a-sb-¸än Rmt\sd tI«p-I-gn-ªn-cp-¶p. Nncn¨v Nncn¨v a®pI¸pw F¶mbn-cp¶p Cu kn\n-a-sb-¸än Znt\-ti-«sâ BZy Iaâv! icn-bm-Wv, AXnse Hcp ]m«p-ko³ Zp_m-bv¡m-c³ thep-hnsâ ho«nse Sn.-hn. bn Nn{X-KoXw t{]m{Km-an I­n-«p-­v. aptI-jn-sâbpw PK-Zo-jn-sâbpw Xam-i-IÄ B ]m«n Xs¶ Gsd-bp-­v. At¸mÄ ]ns¶ kn\n-a-bpsS Imcyw F´m-Ipw! Znt\-ti-«³ hnti-j-§Ä s]men-¸n-¨p: aptIjv \mb-I-\m-sW-t¶-bp-Åq. icn¡pw lotdm thsdm-cm-fm-Wv! Bcm-WXv? Aªq-dm³. AXm-bXv F³.-F³. ]nÅ. Aªq-dmt\m! A§-s\-sbmcp t]À BZy-ambv tIÄ¡p-I-bm-Wv. F³.-F³. ]nÅ-sb¶pw tI«n-«n-Ã. Adn-hn-Ãmbva £an¨v Znt\-ti-«³ hni-Zo-I-cn¨p X¶p: Aªq-dm³ F¶Xv Hcp hb-ʳ IYm-]m-{X-am-Wv. Ccp-]-¯n-c­v hÀjw Pbn-en InS¶ Bfm-Wv. F³.-F³. ]nÅ F¶ \mS-Im-Nm-cy-\mWv IYm-]m-{Xs¯ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶-Xv. AbmÄ cwK¯p hcp-t¼mÄ Hcp {]tXyI ayqkn-¡m-Wv. kn\n-a-bnse aäp IYm-]m-{X-§Äs¡Ãm-hÀ¡pw aq¸sc `b-am-Wv. ]s£ HcmÄ¡p am{Xw Abmsf `b-an-Ã. B\-¸md A¨-½bv¡v! Hcp s]®mb B\-¸md A¨-½bv¡v Aªq-dms\ `b-an-sÃt¶m! Rm³  AÛpXw Iqdn. AsX, AhÀ X½n-epÅ IpSn-¸-I-bmWv kn\n-a-bpsS CXn-hr-¯w. kn²n-Jvem F¶ Cc-«-kw-hn-[m-b-I-cmWv kwhn-[m\w \nÀÆ-ln-¨n-cn-¡p-¶-Xv. Xne-I\pw `oa³c-Lphpw aptI-jp-sams¡ Aªq-dmsâ XÃm\pw sImÃm\pw aSn-bn-Ãm¯ Ic-fp-d-¸pÅ a¡-fm-Wv.
        F\n-bv¡n-cn-¡-s¸m-dpXn CÃm-Xm-bn. Znt\-ti-«³ Ggmw-¢m-kn ]Tn-¸v \nÀ¯nb Bfm-Wv. aq¸-cn-t¸mÄ tPmen-sNbvXv kz´w Imen \n¶v FÃm-kn-\n-a-Ifpw I­m-kz-Zn-¡p-¶p. Rmt\m!?. Fs´mcp ku`m-Ky-hm-\mWv Znt\-ti-«³. aq¸sc t]mse Bbm F{X \¶v. Rm\pw ASp¯ sImÃw Ggn-te-¡m-Wv. Ggmw-¢m-kn ]Tn¸v \nÀ¯n-bm-se´m Ipg-¸w. tPmen sNbvXv Imip-­m¡n FÃm kn\n-a-Ifpw F{X-thW-sa¦nepw ImWmw. Ct¸mÄ AÑ-sâbpw A½-bp-tSbpw No¯bpw Ipä-s¸-Sp-¯-ep-Ifpw kln¨v, Sot¨-gvknsâ XÃpw-sIm­v ...... F´n-\n-§s\ IjvS-s¸-S-Ww. kn\na ImWm³ Xc-an-ÃmsX Iptd- ]Tn-¨n-s«´m Imcyw ! Fsâ Nn´-IÄ X«pw-X-S-hp-anÃmsX Cu coXn-bn-sems¡ ]mªp.
        ]Xn-hp-t]mse Znt\-ti-«³ Fs¶bpw Iq«n ]pg- Im-Wm³ t]mbn. Ahn-sS-sh¨v tKmUv^m-Z-dnsâ _m¡n IY- IqSn aq¸À]-d-ªp. cma-`-{Z³ F¶ aptI-jnsâ IYm-]m-{Xhpw amep F¶ I\-I-bpsS IYm-]m-{Xhpw ]c-kv]cw IpSpw_w Ie-¡m³ th­n t{]aw A`n-\-bn-¡p-¶p. -am-bn³Ip«n F¶ PK-Zo-jnsâ IYm-]m-{X-¯n-sâ-XmWo sFUnb. Ah-km\w Ccp-hcpw bYmÀ° t{]a-¯nÂs¸«v ]pen-hmev ]nSn-¡p-¶p. tijw Aªq-dm³ F¶ Bcpw `b-¡p¶ {]Xm-]n-bmb AÑ-\p-ambv cma-`-{Z³ sIm¼v tImÀ¡p-¶p. tlm H¶v I­p-t\m-¡-Ww. Znt\-ti-«sâ {]tem`\-¯n-\-dp-Xn-bn-Ã.
        "Znt\-ti«m Rms\mcp Imcyw tNmZn-¡s«?'
        "Dw. F´m?'
        "Rm³ Ggmw-¢m-kn ]Tn¸v \nÀ¯n-bn«v Znt\-ti-«sâ IqsS tPmen¡v t]mcs«?'
        Znt\-ti-«³ Aev]w Btem-Nn¨v Bß-KXw t]mse samgn-ªp:
        "]Tn-¸n-sem¶pw henb Imcy-an-Ã-Sm. ]Tn-¨n«m Rm\o \ne-bn-se-¯n-b-Xv.'
        icn-bm-Wv. Znt\-ti-«³ Cu \ne-bn-se-¯n-bXv ]Tn-¨n-s«m-¶p-a-Ã-. Dd¸v, ASp¯ sImÃw Rm³ kvIqfnÂt¸m¡v \nÀ¯pw.
        Ah-km\w Fsâ {]tXyI A`yÀ°\ am\n¨v A¶p-Xs¶ FS-¸m-fnÂt¸mbn tKmUv^m-ZÀ amän-\ntjm ImWn-¨p-X-cm-sa¶v ]pÅn Gäp. ho-«n-e-h-X-cn¸n¨-t¸mÄ A½ k½-Xn-¨n-Ã. tKmUv^m-Z-dnsâ IY tI«-t¸mÄ A½ a\-Ên-Ãm-a-\-tÊmsS hg-§n. Aѳ ]Wn-I-gnªv hcpw ap¼v ho«n-se-¯Ww F¶m-bn-cp¶p I­o-j³.
        FS-¸mÄ SuWn _Ên-d-§n-b-t¸mÄ Znt\-ti-«³ Hcp ]Wn- ]-än-¨p. tKmUv^m-ZÀ At±lw F«p-X-hW I­p-I-gn-ªn-cn-¡p-¶p. {]`p-hnsâ Nn¶-¯¼n F¶ Xangv kn\n-abpw AhnsS Ifn-¡p-¶p-­v. \ndsb ]m«p-Ifpw kwL-«-\-§fpw DÅ Kw`o-c³ kn\n-a-bmWs{X Nn¶-¯-¼n. Znt\-ti-«³ ]dªp: \ap-¡Xv ImWmw. am{X-aà tKmUv^m-ZÀ Ifn-¡p¶ Xn¿-ä-dn-te¡v C\n H¶c In.-ao. ChnsS \n¶v \S-¡-Ww. Nn¶-¯¼n sXm«-cp-Inse Xntb-ä-dn-em-Wv. Fsâ Dulw icn-bm-sW-¦n Nn¶-¯¼n Zo] Xntb-ä-dnepw tKmUv^m-ZÀ apcfn Xntb-ä-dn-ep-am-bncn-¡-Ww. C¶m c­p Xntb-ä-dpIfp-an-Ã. Rms\{X XÀ¡n-¨n«pw ]pÅn CwKnXw amän-bn-Ã. \nÀ_-Ô-am-sW-¦n \osbm-äbv¡v t]mbv¡-t­m. Ahn-sS-sh¨v Fs¶ Is¿m-gn-bm³ hsc aq¸À X¿m-dm-bn. F\nbv¡v hgn-b-dn-bn-Ã. I¿n ]W-an-Ã. Häbv¡Xp-hsc Xntb-ä-dn t]mbn-«p-an-Ã. Rm³ Iog-S-§n.
        Xangv kn\n-a-bm-b-Xp-sIm­pw B{K-ln-¨Xp thsd-bm-b-Xp-sIm­pw Nn¶-¯¼n As¶s¶ BIÀjn-¨n-Ã. ]n¶oSv tKmUv^m-ZÀ Xntb-ä-dn t]mbn¡m-Wm-\pÅ Ah-kcw H¯p-h-¶n-Ã. Aѳ kn\nam kvt\ln-bm-sW-¦nepw tKmUv^m-ZÀ t]mepÅ kn\n-a-bpsS Bfm-bn-cp-¶n-Ã. tKmUv^m-ZÀ Hcp taml-ambv Xs¶ DÅn InS-¶p. ]ns¶ GI-tZiw H¶c hÀjw Ignªv Hmtcm-W-¯nt\m atäm Ab¸-¡s¯ sNdp-¸-¡m-cpsS t\Xr-Xz-¯n hn.kn.-Bdpw, Sn.-hnbpw hmS-I-s¡-Sp-¯p-sIm-­p-h¶v ]ncn-hn«v c­p-Zn-hkw kn\na {]ZÀin¸n¡pI bp­m-bn. Acbv¡v Iogn-t¸m«v XfÀ¶p InS-¡p¶ DZ-c-¸sâ ho«n sh¨m-bn-cp¶p AXv. B Ah-Ø-bn kn\n-a-IÄ DZ-c-¸\v \ÂIn-bn-cp¶ Bizmkw NnÃ-d-b-Ã. sIm­p-h¶ Imk-äp-I-fpsS Iq«-¯n tKmUv^m-Z-dp-ap-­m-bn-cp-¶p. B ag-¡m-e¯v, Du¯mepw sImXp-Ip-I-Snbpw kln¨v Id-­v t]m-I-tÃ-sb¶v Xo{h-ambv {]mÀ°n¨v t{]£-I-¡q-«-¯n\v ]n¶n \n¶p-sIm­v Bkzm-Z-I-cn-te¡v ]q¡mew hÀjn¨ tKmUv^m-ZÀ kn\na I­v Rm³ tamlw ]qÀ¯o-I-cn-¨p.
        lnäp-IÄ am{X-sam-cp-¡nb kn²n-Jvem Soansâ Gähpw hmWn-Py-hn-Pbw t\Snb kn\n-a-bm-bn-cp¶p 1991  ]pd-¯n-d-§nb tKmUv^m-ZÀ. anI¨ P\-{]n-b-kn-\n-a-¡pÅ tZiob AhmÀUn\v hsc -AXv ]cnKWn-¡-s¸-«p. AXp-hsc sskUvtdmÄ sNbvXp-h-¶n-cp¶ aptI-jnsâ PmXIw Xs¶ tKmUv^m-ZÀ amän. Nn{X-¯nse ]Ým-¯-e-kw-KoXw FSp¯v ]d-b-Ww. Hcp Ime-L-«s¯ hio-I-cn¨ cma-`-{Z-tâbpw amep-hn-tâbpw Aªq-dm-sâbpw IY C¶pw apjn-¸n-ÃmsX ImWp-Ibpw ]d-bp-Ibpw sN¿mw. {]nâp-Ifpw knUn-Ifpw Nn¸pIfpw \in-¨mepw Nne kn\n-a-IÄ t{]£-I-cp-sS-bp-Ån Nnc-Imew Pohn-¡p-¶p.


2.     Fs¶¶pw It®-«sâ.....
        kpJ-I-c-amb HmÀ½-bm-W-Xv. ap¸Xv sImÃw-ap¼v Hcp kvIqÄ sht¡-j³ Ime¯v Zqc-ZÀi-\n ^mkn-ensâ "Fs¶¶pw It®-«sâ' F¶ sIm¨p kn\na I­-Xv. A¡m-e¯v R§-fpsS {Kma-¯n BsI \mtem At©m hoSp-I-fnse Sn.hn. bpÅq. AXn-semcp hoSmWv tate-¸m-«v. sdbn-en\pw `mc-X-¸p-g-¡p-a-cnsI Hä-s¸« hoSv. ]s£ `b-aà amXr-Xz-am-bn-cp¶p, \ndsb ^e-hr£§-fpÅ B hoSv {]Im-in-¸n-¨n-cp-¶-Xv. Ahn-Ss¯ Krl-Ø-bp-ambv khn-ti-j- _Ô-ap-Å-Xn-\m R§-f-t§m-«mWv IpSpw-_-k-taXw Sn.-hn. ImWm³ t]mIp-I. ho«n \nt¶-Xm­v Ac In.ao. Zqc-ap­v. A¶v Zqc-ZÀi-\n Rmb-dmgvN sshIp-t¶cw \mep-a-Wn-bv¡mWv kn\n-a. C¶v Hcp Znhkw hnhn[ Nm\-ep-I-fn-embv ]¯pw Ccp-]Xpw kn\n-a-I-fp-Ån-S¯v Htc-sbmcp ae-bmfw Nm\Â, BgvNbn-semcp kn\na F¶Xv AÛp-X-ambv tXm¶mw. AXp ImWm³ B {]-tZ-i-¯p-Å-hÀ A[n-Ihpw AhnsS H¯p-Iq-Spw. AXn-te-sdbpw Ipd-¨-¸p-d-¯pÅ lcn-P³ tImf-\n-bnse hfsc ]mh-s¸-«-hÀ. tate-¸m«v ho«p-ImÀ D¶-X-Ip-e-Pm-X-cm-sW-¦nepw AhÀ¡mÀ¡p-ambpw sXm«p-Iq-Sm-bvatbm CjvS-t¡tSm D­m-bn-cp-¶n-Ã. km[m-c-W, D¶-X-Ipek¼¶ hoSp-I-fn A§-s\-bm-bn-cp-¶nà A¡m-es¯ ØnXn. Sn.hn. ImWm³ hcm-Xn-cn-¡m³ sKbväv ]q«p-Ibpw \mbsb hnSp-Ibpw sNbvXn-cp¶ hoSp-I-fp-ap-­m-bn-cp-¶p.
        tate-¸m«v Sn.-hn. sh¨n-cp¶ hnim-e-amb lmfn Ndp§pw ]ndp-§p-ambv Ip«n-IÄ apX hr²À hsc \nc-\n-c-bmbv \ne-¯n-cn-¡pw. an\naw A¼-Xp-t]-sc-¦nepw ImWpw. C¶m-sc-¦nepw C¯-c-samcp Imcy-¯n\v th­n BXn-tY-bXzw ImWn-¡ptam? kwi-b-am-Wv. B hoSp-ambv ASp-¸-ap-Å-Xp-sIm­v F\nbv¡pw A½-bv¡p-sams¡ ASp-¡-f-`m-Ks¯ Itk-c-I-fn Ccn-¸nSw In«pw. BZyw »m¡v Bâv sshäv Sn.hn bmbn-cp-¶p. {]kvXpX kn\na h¶ -k-a-b-am-b-t¸m-tg¡pw If-dm-bn. Sn.-hn-bpsS hyàX Ipd-bp-t¼mÄ Bân\ ]nSn¨v kná icn-bm-t¡-­Xv Fsâ Uyq«n-bm-bn-cp-¶p. kn\n-a-bnse Gsd ck-I-c-amb cwKw hcp-t¼m-sgms¡ kná XI-cm-dmI Øncw ]cn-]m-Sn-bmWv. hÀj-§Ä sIm­v \qdv IW-¡n\v Ne-¨n-{X-§Ä Rm\-§s\ tate-¸m«v \n¶v I­n-«p-­v. kn\na XpS§n ap¡m `mK-am-Ip-t¼m-tg¡pw hmÀ¯-bpsS ka-b-am-Ipw. B Ac-a-Wn-¡qÀ ka-b-amWv R§-fpsS CâÀshÂ. ]pd-¯n-d§n  AXp-hsc I­ `mK-§Ä hne-bn-cp-¯p-Ibpw ss¢amIvkv {]h-Nn-¡p-Ibpw sN¿pw. Nne XÀ¡-§Ä, hntbm-Pn-¸p-IÄ...... At¸m-tg¡pw ho­pw kn\na XpS-§p-I-bm-bn.
        a[y-th-\-e-h-[n-¡m-e¯v Hcp \mbÀ Xd-hm-«n \S-¡p¶ ck-I-c-amb kw`-h-§-fmWv Fs¶¶pw It®-«sâ CXn-hr-¯w. Cu kn\n-a-bn hnÃ\nà F¶Xv {]tXyIw ]d-b-Ww. NnI-ªp-t\m-¡p-t¼m-Ä ^mkn-ensâ A[nIw kn\n-a-I-fnepw \njvTq-c-amb hnóamcnà F¶v ImWmw.
        Iuam-c-¡m-c-\mb I®³ \K-c-¯n \n¶pw {Kma-¯nse Xsâ Xd-hm-«n-te¡v hncp¶v hcp-¶p. AtX-k-abw I®sâ apd-s¸-®mb cm[n-Ibpw aäp ]e AwK-§fpw Ahn-tS¡v th\-e-h[n BtLm-jn-¡m-s\-¯p-¶p-­v. `K-h-Xn-t¡m-ehpw Hm«p-sN¼pw InSm-c-hp-sam-s¡-bpÅ B {]uV-amb Xd-hm-«n I®sâ Ipkr-Xn-Ifpw, apd-s¸-®n-t\m-SpÅ A\p-cm-K-hp-sam-s¡-bmbv Nn{Xw ]ptcm-K-an-¡p-¶p. I®³ \à Ipeo-\-Xz-apÅ Ip«n-bm-Wv. ]s£ FSp-¯p-Nm«w ImcWw amXm-]n-Xm-¡Ä¡v No¯-t¸-cp-­mIpw hn[-apÅ Nne {]iv\-§-fnÂs¸-Sp-¶p. Ahsâ A½bv¡Xv Xm§m-\m-hp-¶n-Ã. Xosc Ir{Xn-a-Xzan-Ãm¯ A\m-bmk ]m{XkrjvSn-I-fmWv Nn{X-¯n-se-Ãmw. Akmw-KXyw F§p-an-Ã. ImWp¶ Ip«n-IÄs¡Ãmw X§Ä I®t\m cm[n-Itbm BsW¶v tXm¶p-Itbm AsÃ-¦n Ah-sc-t¸msebmIm³ B{K-ln-¡p-Itbm sN¿pw. k¼-¶-lnµp kaq-l-¯nsâ t\À]-cn-tOZw Xs¶-bmWv kn\n-a. Ccp-hÀ¡pw CjvS-am-bn-«p-IqSn I®-sâbpw cm[n-I-bp-sSbpw t{]aw ]qh-Wn-bp-¶n-Ã. kml-N-cy-h-im I®-t\mSv bm{X-t]mepw ]d-bm-\m-ImsX \mbnI Ata-cn-¡-bn-epÅ D¶-tXm-Zy-K-Ø-\mb ]nXm-hnsâbSp-t¯¡v t]mIp-¶p. \mb-I\pw \mbn-Ibpw Hcp-an-¨n-cp-s¶-¦n F¶v t{]£-IÀ AZ-ay-am-b-`n-e-jn-¡p-t¼mÄ AXv ]n¶o-sS-t¸m-sg-¦nepw kw`-hn-¨p-sIm-Ås« F¶ [z\n-bn at\m-l-c-ambv ^mkn kn\na Ah-km-\n-¸n-¡p-¶p. A¶s¯ kaqlw F{X \njvI-f-¦-am-bn-cp-¶p! kn\n-abpw AXv {]Xn-^-en-¸n-¡p-¶p. C¶v hnóam-tcm, ZpjvS-X-Itfm CÃm¯ kn\na A]qÀÆ-ambncn¡pw. ImcWw \½psS kaqlw A{Xbpw aeo-a-k-am-Wv. kn\n-a-bn Zriy-§Ä hn\y-kn-¸n-¡p¶ coXnbpw amdn. Fs¶¶pw It®-«sâ t]msemcp kn\na C¡m-e¯v ^mkn-en\v t]mepw k¦-ev]n-¡m³ ]än-Ã. B kpµ-c-Im-e-L«w Ign-ªp-t]m-bn. C¶v hnip-²-amb {]W-btam ]hn-{X-amb Kpcp-in-jy-_-Ôtam \nkzmÀ°-tk-h-\tam acp¶n\v t]mep-an-ÃmsX Bkp-c-ambv t]mbn kaq-lw. Cu ^mkn kn\na Cd-§nb Imes¯ apXnÀ¶-h-scÃmw Ct¸mÄ hr²-cm-bn-cn-¡pw. at\m-l-c-ambm Imew Ab-hn-d-¡p-I-bm-bn-cn-¡pw AhÀ. t\cw t]m¡m³ am{X-aà \jvS-h-k-´-§Ä I­v \nÀhr-Xn-s¸-Sm\pw kn\na D]-I-cn-¡pw. htbm-P-\-§sf kw_-Ôn¨v ]pkvI-§-tf-¡mÄ GIm-´X AI-äm-\pÅ A¯mWn kn\na Xs¶.
        Zqc-ZÀi\n Cu kn\na I­n«pÅ ka-bs¯ Nne cwK-§Ä ambmsX a\-Ênsâ ASn-¯-«n InS-¶n-cp-¶p. {]tXy-In¨v I®\pw A½-bp-am-bpÅ lrZy-amb _Ôw, ]T-\-¯n-t\mSpw Ie-tbm-Sp-sam-s¡-bpÅ Ahsâ Xmev]cyw ]ns¶ kÀ¸-¡mhv, ajn-t\m«w, A¸q-¸sâ t]Sn-s¸-Sp-¯p¶ b£n-¡-Y-IÄ.... A§s\ C¯cw kn\n-a-I-sfÃmw kwL-Sn-¸n¨p ImWp¶ Iq«-¯n Cu ^mkn kn\n-abpw I­p. c­-c-a-Wn-¡qÀ t\c-t¯-s¡-¦nepw aÕ-c-¯n-sâbpw Im]-Sy-¯n-sâbpw temI-¯p-\n¶v Ip«n-¡m-e-t¯¡v Xncn-¨p-t]m-Im\pw B ioX-fn-a-bn A`n-c-an-¡m\pw ]än. A¶m kn\n-a-bn thj-an« {iohn-Zy, Xne-I³,- kp-Ip-amcn, D½À, ao\ XpS-§n-b-h-scms¡ Ime-b-h-\n-I-¡p-Ån adªp Ign-ªp. Fs¶¶pw It®-«sâ IpSpw-_-kn-\na F¶-Xn-t\-¡mÄ Ip«n-I-fpsS kn\na F¶v hnti-jn-¸n-¡p-¶-Xm-bn-cn¡pw icn. 1986 embn-cp¶p dneo-kv. \mbn-Im-\m-b-I³am-cmbv A`n-\-bn¨ kwKoXpw tkmWn-bbpw ]n¶oSv kn\n-a-bn kPo-h-am-bn-Ã. t_mIvtkm-^o-kn Cu at\m-l-c-Nn{Xw ]cm-P-b-am-bn-cp-¶p. ]n¶oSv ^mkn Xs¶ CXv Xan-gn-se-Sp-¯-t¸mÄ h³ hnP-b-hp-am-bn.
        "Rm³ ASn-Øm\]c-amb Hcp Ihn-bm-Wv. ]s£ Fgp-Xm-\-dn-bn-Ã. AXp-sIm­v IhnXzw Ign-bp-¶Xpw Km\-Nn-{Xo-I-c-W-¯n-eqsS k^-eo-I-cn-¡m³ {ian-¡p-¶p.' ^mkn-ensâ hm¡p-I-fm-Wn-Xv. Cu kn\n-a-bnse Km\-Nn-{Xo-I-cWw I­m ^mkn-ensâ hm¡p-IÄ \qdv iX-am\w icn-bm-sW¶v t_m[y-s¸-Spw. ssIX{]w BZy-ambv Km\-c-N\ \nÀÆ-ln-¨Xv Cu kn\n-a-bn-te-¡m-Wv. "tZh-Zpµp`o km{µ-ebw.....' F¶ Km\w A¶pw C¶pw lnäm-Wv. kn\n-a-bn c­p-X-hW c­p-co-Xn-bn Cu Km\w hcp-¶p-­v. ssIX-{]-¯nsâ kn\n-am-Po-hnXw hgn-¯n-cn-hm-Ip-¶Xv Cu Km\-t¯m-sS-bm-Wv. Fs¶¶pw It®-«sâbS¡w hyXy-Ø-amb an¡ ^mkn kn\n-a-bp-sSbpw IYm-Ir¯v s{]m^-kÀ a[p-ap-«-amWv (Im-t¡m-¯n-¡m-hnse A¸q-¸³Xm-Sn-IÄ, aWn-¨n-{X-¯m-gv, am\s¯ shÅn-t¯-cv). \nKq-Vhpw {`am-ß-I-hp-amb IY-I-fpsS Ie-hd Xs¶ a[p-ap-«-¯n-\p-­m-bn-cp-¶p. At±-l-aXv ^mkn-en\v ]IÀ¶psIm-Sp-¯p. km[y-X-IÄ D]-tbm-K-s¸-Sp¯n ^mkn AsXÃmw  kpµ-c-amb Ne-¨n-{X-Im-hy-§-fm¡n; aämÀ¡pw ^en-¸n-¡m-\m-Im¯ hn[w kq£va-am-bn.

3.     Hcp hS-¡³ hoc-KmY
        Ccp-]-s¯m³]Xv hÀjw ap¼v ]pd-¯n-d-§nb Fw.-Snþlcn-l-c³ Soansâ saKm-lnäv kn\n-a-bmWv Hcp hS-¡³ hoc-KmY. Rm³ Pohn-X-¯n Gähpw IqSp-X XhW I­ kn\n-a-I-fn H¶v Hcp hS-¡³ hoc-Km-Y-bm-bn-cn-¡pw. Xntb-äÀ, hn.-kn.-BÀ, I¼yq-«À, samss_ F¶o am[y-a-§-fn-eqsS \qdp-h-«-¯n IqSp-X-se-¦nepw hoc-KmY I­n-«p-­m-Ipw.
        Fsâ Aѳ hS-¡³]m-«n-sâbpw If-cn-bp-sSbpw Bcm-[-I-\m-bn-cp-¶p. Ifcn ]Tn-¡pI F¶Xv AÑ\v sNdp-Xn \nhÀ¯n-¡m³ Ign-bmsX t]mb kz]v\-am-bn-cp-¶p. B Ipdhv At±lw a¡-fn-eqsS km£m-XvI-cn-¡m³ {ian-¨p. At±lw Ft¶bpw A\n-b-t\-bpw `mc-X-¸pg IS¶v F«v In.ao. A¸pdw Ihn A¡n-¯¯nsâ {Kma-amb Ipa-c-s\-Ãq-cn-\-Sp-¯pÅ \oen-bm-«nse Ipam-c³ Kpcp-¡-fpsS ASp-t¯¡v ]cn-io-e-\-¯n-\mbv tNÀ¯p.
        t{]w\-ko-dm-bn-cp¶p AÑ-sâbpw A¡m-e-¯pÅ kn\n-am-t{]-an-I-fp-tSsbÃmw tNI-h-k-¦-ev]w. DZ-bm-bpsS hS-¡³]m«v kn\n-a-I-fnse Øncw \mb-I-\m-bn-cp-¶tÃm \koÀ. X·-b-Xz-t¯msS tNIh]pWy-]p-cm-W kn\n-a-I-fnse IYm-]m-{X-§sf ]IÀ¶m-Sm³ \ko-dn-s\mcp {]tXyI Ignhp Xs¶-bp-­m-bn-cp-¶p. A¶s¯ ]c-am-h[n kmt¦-Xn-I-Xzhpw ]Ww \nÀtem`w Nne-h-gn¨pw \nÀ½n-¡p-¶-h-bm-bn-cp¶p DZ-bm-bpsS hS-¡³ kn\n-a-I-sf-¦n IqSn B kn\n-a-IÄ¡v bpàn-`w-Khpw Ir{Xn-a-Xzhpw apg-¨p-\n-¶n-cp-¶p F¶v ]d-bm-Xn-cn-¡m³ h¿. C¶m-sc-¦nepw B kn\n-a-IÄ I­v apgp-an-¸n-¡pw F¶v tXm¶p-¶n-Ã. A{X-I­v hnc-khpw Atcm-N-I-hp-am-bnt¸mIpw AXv; {]tXy-In¨v kwL-«\ cwK-§Ä. Ip«n-IÄ Xam-i¡v Ifn-¡m-dpÅ Snjypw Snjypw Ifn-bpsS \ne-hm-c-¯n-em-bn-cp¶p B t]mcm-«-§Ä. If-cn-bpsS ]Ým-¯-e-¯n-em-sW-¦nepw hmfpw ]cn-Nbpw D]-tbm-Kn-¡p¶p F¶-sXm-gn-¨m  bYmÀ° If-cn-bp-ambv B kn\n-a-IÄ¡v ]pe-_Ôw t]mep-ap-­m-bn-cp-¶n-Ã. Km\-§fpw AXnsâ hnjz-ep-am-bn-cp¶p A¯cw kn\n-a-I-fnse sslsse-äv. AXn-¶p-a-sX.
        F¶mepw B kn\n-a-IÄ A¡m-es¯ kn\n-am sIm«IIsf t{]£-Isc sIm­v \nd-¨p. A§s\ ae-bmf kn\nam t{]£-I-cp-sS-bp-Ån Hcp k¦-ev]w Xs¶-bp-­m-bn. tNI-h³ F¶v ]d-ªm t{]w\-kodmWv, Ifcn F¶m hS-¡³]m«p kn\n-a-I-fnse kwL-«-\-cw-K-§Ä. Cu kn\n-a-I-sfÃmw Aѳ R§sf ImWn-¨n-cp-¶p. A¶v R§Ä hfsc sNdnb Ip«n-I-fm-Wv.  \koÀ F¶ tNI-h-k-¦ev]w Fsâ a\-Ênepw thcp-d-¨p-I-gn-ªn-cp-¶p.
        NXn-b³ N´p-hnsâbpw hoc-\m-b-I³ Btcm-a tNI-h-cp-sSbpw IY DZ-bm-bpsS ct­m aqt¶m kn\n-a-I-fn-eqsS ae-bm-fn-I-fpsS a\-Ên ]Xn-ª-Xm-Wv. AXn\p apt¼ hmsam-gn-bmbpw NXn-b³ N´p-hn\v tIc-f-¯n {]Nm-c-ap-­v. N´p F¶ t]À Xs¶ shdp-¡-s¸-Sp¶ H¶mbn XoÀ¶p ae-bm-fn-IÄ¡v.
        Cusbmcp kµÀ`-¯n-emWv 1989  Hcp hS-¡³ho-c-Km-Y-bpsS {]os{]m-U-£³ hmÀ¯-IÄ {]kn-²o-I-c-W-§-fn-eqsS t{]£-I-cn-se-¯p-¶-Xv. IrX-l-kvX-\mb Fw.-Sn-bmWv Xnc-¡-Y-sb-gp-Xp-¶-Xv F¶-Xm-bn-cp¶p apJy BIÀj-Ww. ]s£ \mb-I³ \ko-dà a½q-«n-bmWv F¶-dn-ª-t¸mÄ ]ecpw s\än Npfn-¨p. AXn\v ap¼v ]S-tbm«w F¶ \koÀNn-{X-¯n Xs¶ tNI-h-thjw sI«n a½q«n t_mdm-¡n-b-Xm-Wv. taml³em-em-bn-cp-s¶-¦n ]ns¶bpw \¶v.            a½q-«n¡v Hcp-X-c-¯nepw tbmPn-¡nà tNIh-thjw F¶mbn `qcn-`mKw t]cp-tSbpw I«mbw. AXn\v ap¼v lcn-l-c³ hS-¡³ kn\n-a-I-sfm¶pw FSp-¯n-cp-¶n-Ã. AXp-sIm­v Cu k_vP-IvSn lcn-l-csâ Ign-hnepw t{]£-IÀ¡v ]Yyw t]mcm-bn-cp-¶p.
        ]n¶oSv {]kn-²o-I-c-W-§-fn-eqsS asämcp Imcy-hp-a-dn-ªp. ]Xnhv coXn-bn ]mSn-]-Xnª N´p-hà Cu kn\n-a-bnÂ. N´p NXn-b-\-Ã! ]e-hn[ Xnàm-\p-`-h-§-fn-eq-sSbpw aäpw IS-¶p-t]mb N´p-hn\v A§-s\-sbmcp ]cn-thjw NmÀ¯-s¸-Sp-I-bm-bn--cp-¶p.
        N´p-hns\ al-Xz-h¡-cn-¨m t{]£-I-c-sXm-cn-¡epw s]mdp-¸n-¡n-Ãm-sb¶v A¡m-e¯v ]pg-¡-S-hn sh¨v AÑ\pw Iq«cpw A`n-{]m-b-s¸-«Xv Rm³ khn-ti-j-ambv HmÀ¡p-¶p. N´p F¶ ZpjvS-I-Ym-]m-{Xs¯ a½q-«nsb t]mse Hcp kq¸ÀXmcw F´n-\-h-X-cn-¸n-¡p¶p F¶ Nn´ Ip«n-bmb Fsâ a\-Ên-eqsS t]mepw IS-¶p-t]m-bn.
        ]ns¶ jq«nwKv hnti-j-§fpw ÌnÂkpw hcm³ XpS-§n. am[-hn-bmWv D®n-bmÀ¨. a½q-«n¡v c­v sKä-¸p-I-fp-­v. AXp-hsc hnó thj-§Ä sNbvXn-cp¶ kptc-jvtKm-]n¡pw Iym]vä³ cmPp-hn\pw Iymc-IvSÀ thj-§Ä.
        ]me-¡mSpw Kpcp-hm-bqcpw a{Zm-kn\pw ]pdsa Fw.-Sn-bpsS {Kma-amb IqS-Ãq-cn-\-Sp-¯pÅ ]«n-¯-d-bnepw Xr¯m-e-bn-ep-sams¡ Nn{X-¯nsâ jq«nw-Kp-­m-bn-cp-¶p. IqS-Ãq-cpw Fsâ {Kmahpw Hcp ]pg-¡-¸p-d-hp-an-¸p-d-hp-am-Wv. Nne \m«p-Im-scms¡ A¡-sc-t¸mbn jq«nwKv I­n-cp-¶p. a½q-«n¡v tNI-h-th-j-sam¶pw icn-bm-hp-¶n-Ã, FSp-¯Xv Xs¶ ho­pw-ho-­p-sa-Sp-¡p-I-bm-sW¶pw \qep-t]m-epÅ B kwhn-[mbI\pw t]mcm-sb¶pw CXv sF.hn iintbm tPmjntbm Hs¡ sNt¿­ kn\n-a-bm-sW-¶p-sam-s¡-bmbn B ip²-a-\-kvI-cpsS Iaâvkv. ]n¶oSv Rms\mcp kz]v\-Po-hn-bm-bv ]cn-W-an-¨-t¸mÄ Cu¿nS-¯n-te-s¡ms¡ Krlm-Xp-camb A\-h[n bm{X-IÄ \S-¯n-bn-«p-­v. s]m¶m-\n-bn \n¶mZyw Cu kn\na I­ Xotb-äÀ GsX¶v hnth-Nn-¨-dn-bm\pw {ian-¨p-.
        jq«nwKv Ignªv t]mÌ-dp-I-fn a½q-«n-bpsS sKä-¸p-IÄ I­-h-scÃmw Ipg-¸-an-ÃtÃm Cu ]l-b³ F¶ Xocp-am-\-¯n-te¡v amdn. HmUntbm dneo-knwKn-eqsS t_mws_ chn-bpsS amkva-cn-I-kw-KoXw Bkzm-ZI e£-§Ä Gsä-Sp-¯p. 
        A§s\ ap³hn-[n-IÄ¡pw ktµ-l-§Ä¡pw hncm-a-an-«p-sIm­v hnjp-Zn-\-¯n Nn{Xw Xnt¿-ä-dp-I-fn-se-¯n. AXp-hsc Cd-§nb tNI-h-kn-\n-a-I-fn \n¶pw `n¶-ambv bpàn-`-{ZXbpw inev]-N-Xp-c-Xbpw H¯p-tNÀ¶ kn\na t{]£-I-cpsS a\w IpfnÀ¸n-¨p. Btbm-[-\-I-e-bmb Ifcn dnb-en-Ìn-¡mbv Xs¶ Nn{X-¯n-epÄs¸Sp¯n-bn-cp-¶p. kp{]-kn² If-cn-kw-L-amb kn.-hn.-F³. Bbn-cp¶p If-cn-¨p-h-Sp-IÄ¡v th­n kl-I-cn-¨-Xv.
        Nn{X-¯nsâ XpS¡w ]pXnb Xe-ap-d-bpsS {]Xn-\n-[n-I-fmb I®-¸-p-®nbpw Btcm-ap®nbpw Btcm-a tNI-hsc NXn-¨p-sIm¶ NcnXw NnI-bm³ \ne-h-d-bn-te¡v Xq¡p-hn-f-¡p-ambv t]mIp-¶-XmW.v t{]£-I-cpsS a\-Ênsâ AI-¯-f-§-fn-te-¡mWv kq¸À Xnc-¡-Ym-Ir¯v Fw.-Sn. B hnf¡v sXfn-¡p-¶-Xv. ssSän-ep-IÄ sXfnbp¶Xv Fw.Sn Xs¶-sb-gp-Xnb Hcp hmsam-gn-¸m«v Btcm-ap®n Xmfn-tbm-e-I-fn-eqsS hmbn-¡p-¶-Xn-eq-sS-bm-Wv. anYy-bmb, F¶m hoc-`m-h-apÅ B NcnXw Cf-ap-d-¡mÀ {Kln-¡p-I-bm-Wv. AX-h-cpsS ]I-bpsS I\-ep-Isf Du«p-¶p.
        a½q-«n-bpsS N´p-hns\ BZyw ImWn-¡p-¶-Xv If-cn-bn Hcp Znh-ks¯ A\p-jvTm\w Ah-km-\n-¸n-¡p¶ cwK-¯n-eq-sS-bm-Wv. \ko-dnsâ ss]¦nfn tNI-h-k-¦-ev]s¯ Xqs¯-dnª, ]ucp-j-¯nsâ aqÀ¯o-`m-hhpw hncmKw Xpfp-¼p¶ I®p-I-fp-apÅ a½q-«n-bpsS tNI-h-cq-]s¯ Bfp-IÄ BZy-Zriyw I­-t¸mtg s\t©-än-¡-gn-ªn-cp-¶p. a½q-«n-bpsS ]pcp-j-ku-µ-cys¯ FÃm Xc-¯nepw D]-tbm-K-s¸-Sp-¯m³ Ignª kn\n-a-bmWv hoc-Km-Y. a½q«n ^vsfIvkn-_n-enän CÃm¯ \S³ F¶m-WtÃm sh¸v. B Bt£]w cq]-s¸-«n-cn-¡p-¶Xv \r¯-Km\ lmky-cw-K-§sf  am\-Z-Þ-am-¡n-bm-Wv. ]t£ Cu kn\n-a-bnse If-cn-¨p-h-Sp-I-fnepw sabvh-g-¡-¯nepw F´n\v Km\-cw-K-§-fnÂt]mepw Xmc-¯nsâ {]I-S\w kpµ-c-am-Wv. s{IUnäv t]mtI-­Xv lcn-l-c-\n-te-¡m-Wv.
        C¶v kptc-jvtKm-]n-bpsS A`n-\bw I­v ioen¨ \ap¡v B kptc-jvtKm]n Xs¶-bmtWm hoc-Km-Y-bn-e-`n-\-bn¨sX¶v AÛpXw tXm¶mw. a½q-«n-bpsS H¸-¯n-s\m¸w \n¡p¶ IYm-]m-{X-am-bn-cp¶p kptc-jvtKm-]n-bpsS Btcm-a tNI-hÀ. Nne kµÀ`-§-fn N´p-hn-t\-¡mÄ tase-t]m-Ip-¶p-ap­v Btcm-a tNI-hÀ. B Ime¯pw ]n¶oSpw kptc-jvtKm-]n¡v kz]v\w ImWm³ Ign-bm¯ thj-amWv hoc-Km-Y-bnse tNI-hÀ. a\-Ên Hcp hn§-embv \nev¡p¶ IYm-]m-{Xw Iym]vä³cm-Pp-hnsâ Acn-t§m-S-cm-Wv.
        N´phpw Acn-t§m-S-cp-am-bpÅ {lkz-Im-e-t¯-¡pÅ Kpcp-in-jy-_-Ô-amWv A¦--¯n Acn-t§m-S-cpsS ]X-\-¯n-\m-[m-cw.  Acn-t§m-Scpw Btcm-a-ep-am-bpÅ A¦-¯n Ic-_-e-¯n-sâbpw Bbp-[-ap-d-bp-sSbpw ASn-Øm-\-¯n Acn-t§m-SÀ Gsd apI-fn-em-Wv. H¶n-tesd XhW Btcm-ase h[n-¡m-\pÅ Acn-t§m-S-cpsS {ia-§Ä N´p XSp-¡p-¶p-­v. t]mcm-«-th-f-bn kmµÀ`n-I-ambv N´phpw Acn-t§m-Scpw AXm-bXv Kpcphpw injy\pw t\À¡p-t\À hcp-¶p. B \nan-j-¯nsâ D{K-amb hyk-\-¯n-sâbpw sshIm-cn-I-amb \nÊ-lm-b-X-bp-sSbpw B\p-Iq-ey-¯n apdn-¨p-cp-In-sb-dnªv Btcm-a Acn-t§m-Ssc sIme-s¸-Sp-¯p-¶p. N´p-hnsâ B Kpcp-\n-µ-bn At¸mÄ Xs¶ {]Ir-Xn-bn Abm-fpsS ZpÀhn[n cq]-s¸«p Ignªn-cn-¡mw. hn[n asämcp cq]-¯n N´p-hn-t\mSv {Iqc-ambv {]Xn-Imcw XoÀ¡p-¶p.
        a½q-«nbpsS N´p Htckabw Ah-K-Wn-¡-s¸-Sp-¶-h-sâbpw F¶m Bbp-[-_-e-ta-sd-bpÅ ià-sâbpw {]Xn-cq-]-am-Wv.
        Fw.-Sn.-bpsS Xnc-¡-Y¡v AÀln-¡p¶ \ne-bn-epÅ Zriy-hn-[m-\-sam-cp-¡p-¶-Xn Akm-am-\y-]m-S-h-amWv lcn-l-c³ ImWn-¨-Xv. aämcp kwhn-[m\w sNbvXmepw AXv C¶s¯ hoc-Km-Y-bmIp-am-bn-cp-¶n-Ã. a½q«n I®p-IÄsIm­pw ]pcn-I-§ÄsIm-­p-IqSn A`n-\-bn¨ kn\n-a-bmWv hoc-Km-Y. Cu kn\n-a-bpsS IqSn A`n-\-b-¯n-\mWv a½q-«n¡v B hÀjs¯ tZiob AhmÀUv In«p-¶-Xv.
        s]m¶m-\n-bnse Hcp Xntb-ä-dn \n¶mWv AÑ-t\m-sSm¸w Rm\m-Zy-ambv Cu kn\na ImWp-¶-Xv.  A¶v aq¶v aWn-¡q-tdm-f-apÅ kn\na Ignªv NneÀ Xob-ä-dn Xs¶ Hfn-¨n-cn-¡p-¶-Xv I­p. AXn-e-Ñ-sâsbmcp ]cn-N-b-¡m-c-\p-ap-­m-bn-cp-¶p. tNmZn-¨-t¸mÄ ]d-ªXv kn\na H¶p-IqSn ImW-Ww, ASp¯ tjmbv¡v Sn¡äv In«m³ km[y-X-bn-Ãm-sb-¶mWv. ImWm³ A{Xbpw henb P\-¡q«w Im¯p-In-S-¡p-¶p-­m-bn-cp-¶p.
        ]n¶oSv Fw.Sn. bpsS \mSmb IqS-Ãq-cnse, C¶v \mam-h-ti-j-amb {io[À Xntb-ä-dn \n¶pw Cu kn\na I­p. A¶v ag-¡m-e-¯nsâ Bcw`-am-bn-cp-¶p. Ipam-c³ Kpcp-¡-fn \n¶v Ifcn ]T\w Ignªv aS-§p-t¼mÄ ^Ìvtjm-bv¡m-bn-cp¶p AXv. R§Ä ]pg IS-¡p-t¼mÄ ap«p-h-tctb shÅ-ap-­m-bn-cp-¶p-Åq. aS-§p-t¼mÄ shÅw s]m´n \ne-bn-Ãm-Xm-bn-cp-¶p. Hgp-¡nÂs¸«v Rm\p-a-Ñ\pw A\n-b\pw adp-I-cbv¡v \o´n. kn\na X¶ hoc-`mhw R§Ä¡v Iq«p-­m-bn-cp-¶p. A{Xbv¡v ià-am-bn-cp¶p Fw.-Sn.-bpsS ]m{X-kr-jvSn-IÄ.
        hS-¡³ho-c-Km-Y-bpsS Ime¯pw ]n¶oSpw t{]£-IÀ¡n-S-bn {]N-cn¨ ck-I-c-amb Nne AWn-b-d-¡m-cy-§Ä IqSn Ipdn-¡mw.
        BZyw ]pXp-ap-J-§sf sh¨m-bn-cp-¶s{X lcn-l-c³ Cu kn\na sN¿m-\p-t±-in-¨ncp¶-Xv. ]s£ Fw.Sn bpsS \nÀ_-Ô-¯n\v hg§n AsXmcp a½q«n Nn-{X-am-bn. tijw Btcm-aÂt¨-I-hsc  Ah-X-cn-¸n-¡m³ taml³em-ens\ kao-]n-¨p. ]s£ em hnk-½-Xn-¨p. a½q-«n Btcm-aÂt¨-I-h-cpsS thjw Bß-kp-lr-¯mb cXo-jn\v hm§n-s¡m-Sp-¡m³ ]c-am-h[n kzm[o-\-ap-]-tbm-Kn-¨v {ian-¨p. a½q-«n-bpsS XpS-¡-¡m-e¯v klm-bn¨ cXo-jn-t\m-SpÅ IS-¸m-Sm-bn-cp¶p AXn\v Imc-Ww. ]s£ `mKyw kptc-jvtKm-]n-¡m-bn-cp-¶p. Iym]vä³ cmPp hoc-Km-Y-bnse thj-¯n\v tij-am-bn-cp-¶s{X C\n hnó IYm-]m-{X-§Ä sN¿nà F¶ Xocp-am-\-sa-Sp-¯-Xv. AXp-t]mse Nn{X-¯nse \mbn-I-bmb am[-hnbpw a½q-«nbpw apt¼ ]nW-¡-¯n-em-bn-cp-¶p. Ccp-h-tcbpw kl-I-cn-¸n-¡m³ kwhn-[m-b-I³ \t¶ t¢in-¨p. Xntb-ä-dn \nd-tªmSnb Cu Nn{Xw \nÀ½m-Xm-hn\v th­{X em`w t\Sn-s¡m-Sp-¯n-Ãm-t]m-epw. A¶-s¯-¡m-e¯v Xm§m-hp-¶-Xn-e-¸p-d-am-bn-cp¶p \nÀ½m-W-s¨-e-hv.
        hS-¡³ho-c-Km-Y-bpsS CtaPv C¶pw \ne-\n¡p-¶p. AXn-\vtijw c­v hS-¡³ kn\n-a-I-Ä IqSn ae-bm-f-¯n-ep-­m-bn. ]p¯q-cw-]p{Xn D®n-bmÀ¨bpw, hochpw. Adp-t_m-d³ kn\n-a-IÄ ! F§s\ kn\na FSp-¡-cpXv F¶v a\-Ên-em-¡m³ Cu kn\n-a-IÄ I­m aXn.
        C¶pw Fsâ I¼yq-«-dn hS-¡³ho-c-KmYbp­v. XpSÀ¨-bmbv ImWn-sÃ-¦nepw CjvS-s¸« `mK-§Ä ho­p-ho-­p-am-kz-Zn-¡p-¶p.


4.     Nn{Xw 
        Rm³ bp.-]n. ¢mkn ]Tn-¡p-t¼mÄ Hcp {Inkvakv sht¡-j-\mWv taml³em kn\n-a-bmb Nn{Xw dneo-km-b-sX-¶m-tWmÀ½. sht¡-j³ Ignªv kvIqÄ Xpd-¶-t¸mÄ Nn{Xw I­ kl-]m-Tn-IÄ hnti-j-§-fpsS `Þmcw Xpd-¶p. \à Xam-i-I-fp-­v,  Ì­p-­v. F¶m Ah-km\w Ic-ªp-t]m-Ipw. taml³em-ens\ Xq¡n-s¡m-Ãm³ sIm­p-t]m-Ip-¶n-S¯v kn\na Xocp-¶-Xv. At¸mÄ k¦Sw Cc-«n-¸n¡pw hn[-apÅ Hcp ayqkn-¡p-­v, tlm...
        ap¸Xv hÀj-¯n\v tijw C¶pw samss_-ense dnwKvtSm-Wmbpw s_ÂtSm-Wmbpsams¡ tPm¬k¬am-jpsS B A\-izc kwKoXw X¯n-¡-fn-¡p-¶p. kn\n-a-bnse sshIm-cnI ]ncn-ap-dp-¡-§Ä¡v B kwKoXw \ÂInb kw`m-h\ NnÃ-d-b-Ã. {]kvXpX kwKoXw tIÄ¡p-t¼mtg AXv taml³em-ensâ Nn{Xw kn\nabnte-Xm-sW¶v GhÀ¡pw lrZy-Øw. Nn{Xw kn\na A{X-I­v ae-bm-fnsb kzm[o-\n-¨n-«p-­v. kwKo-X-an-Ãm-bn-cp-s¶-¦n P\-{]n-b-kn-\n-a-I-fpsS ØnXn F´m-bn-cn¡pw!!?
        Nn{Xw Cd-§nb tijw AXnse \mb-I-\mb taml³em-ensâ Hcp \¼-dn\v kvIqfp-I-fnepw Iym¼-kp-I-fnepw h³{]-Nm-c-ap-­m-Ip-I-bp-­m-bn. Nn{X-¯n emensâ hnjvWp t^mt«m-{Km-^-dmWv. AbmÄ kn\n-a-bn ]e-bn-S¯pw \mep hnc-ep-IÄ Iq«n Iyma-d-t]m-se-bm¡n I®n-dp¡n t^mt«m ¢n¡v sN¿pw-am-Xn-cn-bpÅ {]W-b-tN-jvS-IÄ ImWn-¡p-¶p. B \¼À hnZymÀ°n-I-tfbpw bphm-¡-tfbpw Gsd BIÀjn¨p. kpµ-cn-I-fmb s]¬Ip-«n-Isf I­m AXp-t]mse sskä-Sn¨v ¢ns¡-Sp-¡pI ]¿³am-cpsS Iem-]-cn-]m-Sn-bm-bn. sF eu bp F¶v   ]d-bmsX ]d-bp-I-bm-Wv B {]hÀ¯n-bpsS kmcw F¶v I­ s]¬Ip-«n-IÄ ¢n¡n\v hg-§msX HmSn-sbm-fn-¨p. Sot¨gvkn\v hnZymÀ°n-\n-I-fpsS ]cm-Xn-I-fpsS {]hm-l-am-bn: B sN¡³ Fs¶ I®-Sn¨v t^mt«m-sb-Sp¯p So¨À.... Ah-km\w Nne ip²-K-Xn-¡m-cmb c£n-Xm-¡fpw ]cm-Xn-bp-ambv kvIqfn-se-¯n. A§s\ A²ym-]-IÀ NÀ¨ sNbvXv ¢n¡v \ntcm-[n-¡m³ Xocp-am-\n-¨p. Akw-»n-bn F¨v.-Fw.- BWv \ntcm-[\w {]Jym-]n-¨-Xv. C\n ¢ns¡-Sp-¡p-¶-h\v BZyw Nqc Ijmbw ]ns¶ Sn.kn. X¶v ]d-ªp-hn-Spw. ¢n¡-§s\ Ah-km-\n-¨p. ]s£ emensâ Nn{X-¯nse B \¼À ImWm³ Hmtcm-cp-¯-cnepw BImw£ s]cp-¯p. c­-c-am-k-t¯mfw R§-fpsS ASp¯ Xntb-ä-dn HmSnb B kn\na I­-h-cpsS F®w IqSn-Iq-Sn-h-¶p. Hcp \yq\-]£w am{Xsa C\n ]Sw ImWm-\p-Åq. Rm\-Xn s]Spw. Aѳ ]Wn-bn-ÃmsX ho«n-en-cn-¡p¶ ka-b-am-Wv. kn\na ImWWw F¶v ]dªv kao-]n-¨m Nne-t¸mÄ InSn-e³ s]S-Xs¶ In«n-sb¶v hcpw. ]Wn-bn-Ãm-Xn-cn-¡p-t¼mÄ AÑ\v tZjyw Cc-«n-bm-Wv.
        Hcp-Zn-hkw kvIqÄ hn«p-h-¶-t¸mÄ D½-d¯v a{Zm-knse tKm]n-tb-«³ AÑ-\p-ambv hÀ¯-am\w ]d-ªn-cn-¸p-­v. F\nbv¡v kt´m-j-am-bn. kn\n-am-¡-¼-¡m-c-\mb tKm]n-tb-«³ h¶m a{Zm-kn-te¡v Xncn-¨p-t]m-Ip-¶Xv hsc \nXyhpw ]S-§Ä I­p-sIm-­n-cn-¡pw. F{X-th-W-sa-¦nepw Nne-hm-¡m-\pÅ Imiv aq¸-cp-sS-b-Sp-¯p-­v. h¶ ØnXn¡v Hcp ]S-sa-¦nepw R§Äs¡m-¡m-Xn-cn-¡n-Ã. ]Sw ImWn-¨p-X-cpw, Ign-¡m³ tlm«-en \n¶v \à hn`-h-§Ä hm§n-¨p-X-cpw. ]s£ BÄ BtcmSpw A[nIw an­p¶ ssS¸-Ã. AXp-sIm­v F\nbv¡v  DÅmse t]Sn-bmWv aq¸-sc.
        Fsâ Bi H¯p. A¶v sshIo«v ^Ìv tjmbv¡v tKm]n-tb-«³ R§sf Nn{Xw kn\n-abv¡v sIm­p-t]m-bn. IÃym-Wn-bp-sSbpw hnjvWp-hn-sâbpw ck-I-c-amb temIw A§s\ F\nbv¡pw shfn-s¸-«p. taml³em Gähpw kpµ-c-\mb Ime-L-«-¯nse kn\n-a-bmWv {]nb-ZÀisâ Nn{Xw. emensâ Npcp­ Hdn-Pn-\ apSn, A¶-[nIw Øqen-¨n-«n-Ã. {]tXy-In¨v kv{XoI-tfbpw Ip«n-I-tfbpw taml³em-en-te-¡-Sp-¸n¨ kn\na IqSn-bmWv Nn{Xw. At±-l-¯nsâ Icn-b-dnse henb t_mIvtkm-^okv lnäv! Hcp hÀj-¯n-tesd HmSnb kn\n-a!! a\-Ên-semcp hn§-ep-amsb B kn\na I­n-d-§m³ Ignbq. \mb-I\pw \mbn-Ibpw kn\n-a-bn-sem-cp-an-¡p-¶n-Ã. A¡m-es¯ ]Xnhv tNcp-h-I-fn \n¶pw hyXy-Ø-amb ss¢am-Ivkv. Xq¡p-I-b-dn-te¡v t]mIp-t¼mgpw hnjvWp IÃym-Wnbv¡v k¦Sw Nncn-bn-sem-fn-¸n¨v ¢n¡v \ÂIp-¶p-­v. ac-W-¯nepw {]W-bn-¡p¶ Imap-I³. bph-an-Yp-\-§-fpsS a\-Ên-te¡v Imap-I-`m-h-t¯msS em Ccn-¸p-d-¸n-¡p-I-bm-bn-cp¶p. C¶pw taml³em-ensâ B Cta-Pn\v henb tIm«w X«n-bn-«n-Ã. taml³em-ens\ AÃmsX asämcp \Ss\ B thj-¯n k¦-ev]n-¡mt\ ]än-Ã.
        hÀj-§Ä Iptd ]n¶n-«-t¸mÄ {]nb-ZÀisâ Hc-`n-ap-J-¯ntem atäm Nn{X-s¯-¡p-dn-¨pÅ IuXp-I-I-c-amb Nne AWn-b-d-¡m-cy-§Ä tIÄ¡m³ Ign-ªp. InX¨pw \n¶pw ]e-h-«-ambv ]qÀ¯o-I-cn¨ kn\n-a-bm-Ws{X Nn{Xw. IrXy-amb Hcp kv{In]väv kn\n-a-¡n-Ãm-bn-cp-¶p. skän sh¨pÅ X«n-¡q-s«-gp-¯v. Hcm-h-tdPv hnPbw am{Xw {]Xo-£n-¨n-S¯v saKm-ln-äm-bn-t¸mbn kn\n-a. tijw GXm-­ntX Soans\ sh¨v CXnepw henb hmWn-Py-hn-Pbw {]Xo-£n¨v {]nb³ asämcp kn\n-a-sb-Sp-¯p, hµ-\w. ]s£ B kn\na h³hn-Pbw t\Sn-bn-Ã.
        ae-bm-f-kn-\na DÅ-S-t¯mfw Imew Nn{Xw Xnc-Èo-e-bn-te¡v ]n¶n-te¡v ad-bm³ CS-bn-Ã. 1988 þ 89 Ime-L-«-¯nse bph-Xo-bp-hm-¡Ä¡v {]W-bm-Xp-c-amb HmÀ¡m-hp¶ kn\n-a-bmWv Nn{Xw. F{X {]W-b-¡-®oÀ AhÀ Hgp-¡n!

5.     ]¸-bpsS kz´w A¸qkv 
        kn\n-a-IÄ Iptd I­p-I-gn-ªp. ]s£ Hcp ]qXn, kz´w \ne-bn Ign-bp-sa-¦n Hä bvs¡mcp kn\na ImW-Ww. R§-fpsS Su¬ hfm-t©-cn-bm-Wv. hfm-t©-cn-bn A¶v aq¶v Xntb-ä-dp-I-fp-­v. Rm\o ]qXn sslkvIqÄ ¢mknse kl-]m-Tn-Ifpw kplr-¯p-¡-fp-amb D®n-Ir-jvW-t\mSpw {]km-Zn-t\mSpw ]¦p-sh-¨p. \à sFUnb! tI«-t¸mÄ Ahcpw IqSm-sa-¶m-bn. Iip-h­n hnf-bp¶ Ime-am-Wv. AXp-sIm­v s]dp-¡n-I-fmb R§Ä {KmaoW _me³-amÀ¡v B Imew NmI-c-bm-Wv. Hcp kn\na ImWm\pw tlm«-en \n¶v s]mtdm-«bpw _o^p-a-Sn-¡m-\p-sam-s¡-bpÅ hI R§Ä Iip-h­n hnäv Hcp-¡q«n sh¡pw.
        CXn D®n-Ir-jvW³ Xntb-ä-dn t]mbpw Sn.-hn. bnepw kn\na I­n-«p-­v. taml³em-ensâ Bcm-[-I-\m-Wv. {]kmZv Pohn-X-¯n-eXphsc kn\n-atbm, Xntb-ätdm I­n-t«-bn-Ã.
a½q-«n, taml³em Fs¶ms¡ tI«n-«p­v F¶-ÃmsX kn\na ImWm-s\m¶pw Xc-am-bn-«n-Ã. B{K-l-ap-­v, ]s£ tamlw AS-¡p-I-b-ÃmsX thsd \nhr-¯n-bn-Ã. tX§bpw AS-bv¡bpw ]dn-¡Â Ipe-s¯m-gn-emb Cug-h-Ip-Spw-_-¯nse AwK-amWv {]km-Zv. kvIqfnÄ]-Tn¸v Ign-ªm sIm{] DW-¡epw \mfn-tIcw sh«-ep-sam-s¡-bm-W-hsâ temIw.
        R§Ä Znhkw \nÝ-bn-¨p. Hfns¨mcp Imcyw sN¿p-t¼mÄ In«p¶ {XnÃn\v hÃm¯ ckw Xs¶! `{Z-ambv Icp-Xn-sh¨ ]W-sa-Sp¯v amän\n ImWm³, D¨bv¡v tijw ¢mkv I«v sNbvXv c­p-a-Wn-bpsS emhWy _Ên R§Ä BtLm-j-ambv SuWn-te¡v Xncn-¨p. aS-§m³ t\cw ]gw-s]m-cnbpw Nmbbpw Ign-¡Ww F¶pw ¹m\n«ncp-¶p.
        SuWn-se¯n t]mÌ-dp-IÄ t\m¡n-b-t¸mÄ c­p Xntb-ä-dp-I-fn Xangv ]S-am-Wv. {ioIp-amÀ Xntb-ä-dn ^mkn kwhn-[m\w sNbvX a½q«n Nn{Xw ]¸-bpsS kz´w A¸q-kp-­v. taml³em Nn{Xw {]Xo-£n-¨m-bn-cp¶p R§Ä _Êv Ib-dn-bn-cp-¶-Xv. kmc-an-Ã. AXv ]ns¶m-cn-¡-em-hmw.
        {]km-Zn\v Xntb-äÀ HcÛpX-am-bn-cp-¶p. CXv Rms\{X I­n-cn-¡p¶p F¶ Nnc-]-cn-NnX Xg-¡-t¯msS Rm\-h\v FÃmw ImWn-¨p-sIm-Sp-¯p. kn\na XpS-§n. _me-N-{µ³ F¶ _nkn-\-Êp-Im-c-\m-bmWv a½q«n A`n-\-bn-¡p-¶-Xv. tim`\ acn-¨p-t]mb IYm-]m-{X-am-Wv. A{Xbpw kpµ-cn-bmbv thsdmcp kn\n-a-bnepw Rm³ tim`-\sb I­n-«n-Ã. a½q-«n-bp-sSbpw aI-sâbpw HmÀ½-I-fn-eqsS am{X-amWv Nn{X-¯n tim`-\-bpsS km¶n-²yw. A¶-sXmcp ]pXp-a-bmbv tXm¶n. at\m-l-c-amb ]m«p-IÄ! i¦-cm-Sn-bp-sSbpw amÌÀ _mZp-j-bp-sSbpw Xam-i-IÄ. cp{Z³ F¶ {]Xn-\m-b-Isâ sNbvXn-bn ]cn-¡p-]än Akp-J-_m-[n-X-\mb aIs\ c£n-¡m³ Aѳ \S-¯p¶ {ia-§-fmWv kn\n-a-bpsS ImXÂ. tUmIvS-dpsS tdmfn ]n¶oSv B£³ lotdm-bpw kq¸ÀXm-c-hp-ambv amdnb kptc-jvtKm-]n-bp-sa-¯p-¶p-­v. A¶v Xosc CjvS-s¸-SmsX t]mbXv a½q-«n-bpsS Um³kv cwK-§-fm-Wv. F´n\v Um³kv cwK¯v tim`n-¡m¯ a½q-«n-sb-s¡m­v Cu tIm{]m-b-§Ä ImWn-¸n-¡p-¶p-sh¶v Rm\-cn-i-s¸-«p. {]tXy-In¨v ]rjvTw-sIm-s­m-s¡-bpÅ tKmjvSn-IÄ. A{Xbpw Atcm-N-I-am-bn-cp¶p B cwK-§Ä. Iptd-¡mew Ignªv lcn-Ir-jvW³kv F¶ kn\n-a-bnepw ^mkn CXp-t]mse a½q-«n-sb-sIm­v Ifn-¸n-¡p-¶p­v; AXpw taml³emensâ IqsS.
        ]¸-bpsS kz´w A¸q-knse ss¢amIvkv k¦-S-I-c-am-Wv. Hcp hogvN-bn-eq-sS-bmWv _mZp-j-bpsS IYm-]m{Xw Akp-J-_m-[n-X-\m-Ip-¶-Xv. Ifn-¡-f-¯nepw aäpw AXn-t\-¡mÄ F{Xtbm hogvN-IÄ Ignª F\nbv¡v B Xc-¯n-epÅ Akp-J-sa-s´-¦nepw D­m-Iptam Fs¶mcp i¦ B kn\na F¶n krjvSn-¨p. AaÀ¯p-t¼mÄ ico-c-¯n-se-hn-sS-sbm-s¡tbm thZ-\-bp-Å-Xp-t]m-se.
        Xncn¨p ho«n-se-¯n-b-t¸m-gmWv ]pIn-ev. R§Ä ¢mkv I«v sNbvXv kn\n-abv¡v t]mb Imcyw A§m-Sn-¸m-«m-bn-cn¡p-¶p. ho«n sN¶v Ib-dnb DSs\ A½ Fs¶ s]mXnsc XÃn. "\otbm \in-¨p. aäp-tÅmtcw IqSn \in-¸nt¨ AS§q F¶v sh¨m Rm³ k½-Xn-¡n-Ã' F¶v ]d-ªm-bn-cp¶p t`Zyw. "_m¡n Aѳ h¶n«v' Fs¶mcp `oj-Wnbpw apg-¡n. AÑ\pw A§m-Sn-bn \n¶v hnh-c-a-dn-ªp. h¶-]msS Fs¶ ho¡n. "Ah-sâ-sbmcp ]¸-bpsS kz´w A¸q-kv, F´mSm AXnsâ IY?'
        {]km-Znsâ Imcy-am-bn-cp¶p IjvSw. X\n bmYm-Øn-XnI IpSpw-_-am-bn-cp¶p Ah-tâ-Xv. Ab¸-¡-¡m-c-\mb Ahsâ ho«nse _lfw GXm­v Fsâ ho«n-te¡v tIÄ¡p-Ibpw ImWp-Ibpw sN¿mw. {]km-Zn\v AÑ-\n-Ãm-bn-cp-¶p. B tdmÄ \nd-th-äm³ cm{Xn L\-Kw-`o-c³am-cmb hen-b-Ñ\pw sNdn-b-Ñ\pw hs¶-¯n. BZyw ]pfn-hm-dÂsIm-­pÅ ASn! tNmZyw: \obn\n kn\na ImtWzm? D¯cw : CÃm... tNmZyw : \obn\n Iq«p-IqtSzm? D¯cw : CÃm.... kwKXn Ahn-sS-sIm-­p-a-h-km-\n-¨n-Ã. Kpcp-Xn-bp-gnªv hnf¡v I¯n¨v acn-¨p-t]mb AÑsâ kam-[n-sXm«v Ah-s\-s¡m­v C\n-sbm-cn-¡epw kn\na ImWp-I-bn-Ãm-sb¶v kXyw sN¿n¨p B `b-¦c Imc-W-h-·mÀ. GtXm _m[ tIdn-b-Xp-sIm-­mWv {]km-Zn\v Cu hI tXm¶ym-k-§Ä sN¿m³ tXm¶p-¶-sX¶pw tZis¯ a{´-hm-Znsb sIm­p-h¶v _m[-sbm-gn-¸n-¡-W-sa¶ Xocp-am-\hp-sa-Sp¯p AhÀ. Ahn-Ss¯ cwK-§Ä kzIm-cy-ambv \nco-£n-¨p-sIm-­n-cp¶ Fsâ ]n¶n h¶v A½ ]ns¶bpw Ingp-¡n. "\otbm \in-¨p, aäp-tÅm-tcw...'
        Ime-sa-{Xtbm IS-¶p-t]m-bn. ]pXn-b-Im-es¯ Ip«n-I-fpsS kzmX{´yhpw kuI-cy§fpw I­v Akqb  tXm¶n-t¸m-Ip-¶p.
        1992  ]pd-¯p-h¶ ]¸-bpsS kz´w A¸qkv hÀj-§Ä¡v tijw Snhn-bnepw samss_-en-ep-sams¡ ImWp-t¼mÄ A¶v B kn\na ImWm³ kln¨ IjvS-X-Ifpw {]km-Znsâ Imc-W-h³am-cpsS kXyw sN¿n-¡-ep-sams¡ Nncn-tbmsS HmÀ½-h-cpw. Ct¸mÄ AXnse a½q-«n-bpsS \r¯-cw-K-§Ä ImWp-t¼mÄ A¶-s¯-b{X Xs¶ CjvS-t¡-S-\p-`-h-s¸-Sp-¶n-Ã. aIs\ ckn-¸n-¡m³ Aѳ \S-¯p¶ tKmjvSn-I-fmbv I­v £an-¡m-hp-¶-tX-bp-Åq. kwhn-[m-b-I³ Dt±-in-¨Xpw A{X-sbm-s¡-bm-hpw. A¸q-kn-t\-¡mÄ ^mkn-ensâ F\n-¡n-jvS-s¸« Nn{X-§Ä thsd-bm-Wv. Fs¶¶pw It®-«sâ, Fsâ kqcy-]p-{Xn-¡v, aWn-¨n-{X-¯m-gv, A\n-b-¯n-{]mhv Ch-sbms¡ AXnÂs¸-Spw. `c-X³, ]ß-cm-P³ XpS-§n-b-h-cpsS td©n-ep-Å, Pohn-¨n-cn-¡p¶ kwhn-[m-b-I-\mWv ^mknÂ. henb hnP-b§fpw henb ]cm-P-b-§fpw At±-l-¯nsâ kn\n-a-IÄ¡p-­m-bn-«p-­v. Iuamc {]W-b-amWv CjvS- hn-jbw. ]pXnb kn\n-a-bp-ambn At±lw hcptam F¶Xv IuXp-I-I-c-amb kwK-Xn-bm-Wv. ImcWw Ah-km\ Ime-¯n-d-§nb kn\n-a-I-sfÃmw XpSÀ¨-bmb ]cm-P-b-§-fm-bn-cp-¶p.


6.     sshimen
        sshimen kn\na Cd-§pw-Im-e¯v `c-X³, Fw.Sn XpS-§nb AXpey {]Xn-`m-im-en-I-fmb Iem-Im-c-·m-sc-¡p-dn¨v F\nbv¡v bmsXm¶pw Adn-bn-Ã. ]n¡m-e¯v ae-bm-f-¯nse Fsâ {]nb kw-hn-[m-b-I\pw Fgp-¯p-Im-c\pw Cu c­v hyàn-I-fmbv XoÀ¶p. F{X I­mepw aXn-h-cm¯ kn\n-a-bmWv sshim-en. Fsâ {]nb-s¸« kn\n-a-I-fpsS tiJ-c-¯n {][m\ Øm\w sshim-en-¡p-­v. Rms\¶pw a[y-hÀ¯n kn\n-a-bpsS hàm-hm-bn-cp-¶p. `c-X-sâ-aq¶v kn\n-a-IÄ Fsâ tiJ-c-¯n-ep-­v. tZh-cm-Khpw sh¦-e-hp-amWv aäp-Å-h.
        Hmtcm s{^bnapw Hmtcm Ihn-X-bm-b-\p-`-hn-¸n-¡p¶ Cu kn\n-abpw ImWn-¨p-X-¶Xv sNdn-b-ѳ tKm]n-tb-«-\m-Wv. tKm]n-tb-«sâ Xd-hm-Smb ]me-¡mSv PnÃ-bnse X®oÀt¡mSn-\-Sp-¯pÅ Ipa-c-s\-Ãq-cn \n¶mWv BZyw sshimen ImWp-¶-Xv. Ct¸mÄ HmÀ¡p-t¼mÄ Ipa-c-s\-Ãq-cn Hcp Xotb-ätd D­m-bn-cp-¶p-Åq-sh¶pw AXv "¹mk' BsW¶pw Duln-¡p-¶p. Nne-t¸mÄ Fsâ \nK-a\w sXäm-Im\pw aXn. A©m-dp-sImÃw ap¼v AXp-hgn t]mb-t¸mÄ Xntb-äÀ s\mÌmÄPnb DWÀ¶v Rm\m sIm«I Xnc-ªp. At¸m-g-XnÃ, Imem-´-c-¯n FÃm anUn¢mkv Xntb-ä-dp-IÄ¡pw kw`-hn-¨Xv ¹mk¡pw ]än. sI«nS kap-¨-b-am-bXv ]cn-W-an-¨p. kn\n-am-t{]-an-Isf kw_-Ôn¨v k¦-S-I-c-amb Imcy-am-W-Xv.
        Ip«n-¡m-e¯v kn\n-a-bnse apJy BIÀjWw kwL-«\§fpw Xam-iI-fp-am-W-tÃm. CXv c­pw sshim-en-bn-en-Ã. Xntb-ä-dn \n¶v c­p-h«w Cu kn\na I­-Xm-tbmÀ¡p-¶p. Ne-¨n-{X-§-fnse IhnXzw ]nSn-In-«m¯ {]mb-am-b-Xp-sIm­v CXn bp²-sam¶pw CÃtÃm F¶v Rm\-Ñ-t\mSv ]cn-`-hn-¨n-cp-¶p. ]pcm-W-sa-¶m B {]mb-¯n bp²-am-Wv. F¶mepw ]m«p-Isfms¡ ckn-¨p.
        AXn ]ns¶ Im \qäm­v ]n¶n«v HtcImInbpw kz]v\-Po-hn-bp-ambv Rm³ ]cn-hÀ¯-\-s¸-«-t¸mÄ kzm`m-hn-I-ambv A`n-cp-Nn-Ifpw ImgvN-¸m-Sp-Ifpw amdn. C³kvs]-IvSÀ _Âdmapw \c-knw-l-hp-sams¡ CjvS-]-S-§-fm-bn-cp-¶n-S-t¯¡v `c-Xsâbpw sI.-Pn. tPmÀÖn-sâbpw ]ß-cm-P-sâbpsams¡ A{`-Im-hy-§Ä hncp-¶p-h-¶p. ASq-cn-te¡pw sImdn-b³ kwhn-[m-b-I³ InwInw Up¡n-te-¡p-hsc Ne-¨n-{Xm-`n-\n-thiw \o­p. `c-X-t\m-sSt´m Hcp {]tXyI CjvSw tXm¶n. At±lw kn\n-a-IÄ \nÀ½n-¡m³ am{Xw P\n¨v s]menª kphÀ®-Xm-cIw Xs¶. \qdv iX-am\w Iem-Im-c³, BÀ¡pw A\p-I-cn-¡m³ Ign-bm¯ ssienbpw
at\m`mhhpw. Hcp-]t£ Nn{X-Im-c³ IqSn-bm-b-Xp-sIm-­mhmw At±-l-¯nsâ s{^bn-ap-IÄ¡v C{X-bpw angn-hv. At±-l-¯nsâ aI-\mb kn²mÀ°n\v B {]Xn-`m-kv]Àiw e`n-¨n-ÃtÃm F¶Xv tJZ-I-c-amb Imcy-am-Wv. apXnÀ¶-t¸mÄ CâÀs\säm¶pw {]m]y-a-Ãm¯ ka-b¯v sshimen kn\n-a-bpsS knUn kwL-Sn-¸n-s¨-Sp-¡m³ Rms\m-cp-]mSv IjvS-s¸-«p. hn]-Wn-bn sImta-gvky-e-mbv AXnsâ kn.-Un. e`y-a-Ãm-bn-cp-¶p. ho­pw Ic-K-X-am-b-t¸mÄ Hc-h-[n-Zn-\-¯nsâ Xte¶v cm{Xn, Bcp-tSbpw iey-an-ÃmsX Häbv¡v Rm\m Zriy hnkvabw Bkz-Zn¨v I­p. ssSän-ep-IÄ NnI-b At¸m-tg¡pw Fsâ hyXn-cnà-Xbmbv Ign-ªn-cp-¶p. ssSän-ep-I-fn ad-ªn-cn-¡p-¶-h-cp-tSbpw Adn-b-s¸-SmsX t]mb Iem-Im-c-·m-cp-tSbpw NpSp-\n-izm-k-§-fp-­v, h©-\-bp-sSbpw hmWn-`-¯n-sâbpw Ahn-ip² cà-a-b-ap-­v. ]ns¶ AS-¡n-¸n-Sn¨ KZvKZ-§fpw ]cn-`-h-§fpw, XpSn¸pw Xmfhpw. Nne-t¸mÄ Ncn{Xw ssSän-ep-Isf A{]-k-à-am-¡p-¶-Xmbpw ImWmw.
        Fw.-Sn. FgpXnbXn \n¶pw Nne-sXÃmw hyXn-N-en-¨mWv `c-X³ Nn{Xo-I-cn-¨-sX¶v Fw.Sn ]n¶o-sS-hn-sStbm kqNn-¸n-¡p-I-bp-­m-bn. Fw.Sn. tZh-Zm-kn-bmb sshim-en-bpsS \nÊ-lm-b-X-bnepw Ac-£n-Xm-h-Ø-bnepw Du¶n cN\ \nÀÆ-ln-¨-t¸mÄ `c-X³ AXv Ejy-irw-Ksâ IY-bmbmWs{X I­-Xv. kwhn-[m-b-I-hn-cp-Xnsâ A]m-cX shfn-s¸-Sp-¯p¶ A\-h[n cwK-§Ä sshim-en-bn-ep-­v. Ejy-irw-Ks\ hio-I-cn-¡m³ Ign-hp-Å-hsf Is­-¯m³, cmPmhpw ]ptcm-ln-X\pw tNÀ¶v \S-¯p¶ ]co-£-W-¯n \À¯-In-am-cpsS Hcp \r¯-{]-ZÀi-\-ap-­v. hiy-amb ]Ým-¯-e-kw-Ko-X-¯nsâ ]cn-cw-`-W-¯n Nmen-s¨-Sp¯ B cwKw Hcp ]qhn-XÄ hncnbpw t]mse A{Xbpw `mhm-ß-I-ambv `c-X\v am{Xsa krjvSn-¡m³ Ign-bq. kn\n-a-bnse A{]-[m-\-amb Hcp cwK-am-W-Xv. AXp-t]mse Ejy-irw-K³ Pohn-X-¯n-em-Zy-amb kv{Xosb ImWp¶Xv, sshimen Eiy-irw-Ks\ imco-cn-I-am-bm-IÀjn-¡m³ Hcp tXm¸´v Im«n ImWn-¡p¶ Ipkr-Xn-IÄ..... Ie-bpsS ]c-am-h[n emhWyw AhnsS ZÀin-¡mw. `c-X³ S¨v F¶v Bkzm-Z-Icpw kn\n-am-{]-hÀ¯-Icpw hnti-jn-¸n-¨n-cp¶ am{´n-IX sshimen kn\n-a-bpsS Imcy-¯n XnI¨pw A\zÀ°-am-Wv. `c-X³ ]ndhn \ÂInb FÃm kn\n-a-I-fnepw Hcp-X-c-¯n-e-sÃ-¦n asämcp Xc-¯n Cu khn-tij kv]Ài-ap-­v. Ah-km-\-sa-Sp¯v hnP-bn-¡msX t]mb Npc-¯nepw CXv A\p-`-h-s¸-Spw.
        sshim-en-bnse tema-]m-Z-a-lm-cm-Pm-hnsâ thjw _m_p Bâ-Wn¡v Hcn-¡Â am{Xw ssIh¶ ku`m-Ky-am-Wv. _m_p BâWn a{Zm-kn Nm³kv tXSn `c-Xsâ hmk-Ø-e-s¯-¯n-b-t¸mÄ sshim-en-¡mbv `c-X³ apt¼ hc-¨p-sh-¨n-cp¶ tema-]mZ-a-lm-cm-Pm-hnsâ kvsI¨n AXp-hsc Hcn-¡epw ImWm¯ _m_p Bâ-Wn-bpsS apJ-am-bn-cp-¶s{X! A§s\ Hcp \ntbmKw t]mse-bmWv _m_p BâWn sshim-en-bpsS `mK-am-Ip-¶-Xv. AXp-t]mse {iocm-asâ hn`m-Þ-I³, {iocm-a³ thsdmcp kn\n-a-bnepw Cu X·-b-Xz-t¯msS A`n-\-bn-¨n-«p-­m-In-Ã. Hcp Ejn-bpsS AwtKm-]N-e-\-§Ä A{Xbpw ]qÀ®-X-tbm-sS-bmWv {iocm-a³ Ah-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. ss¢amIvkv F¶m Iptd sh«pw Ip¯pw tImem-l-e-§-fp-sa-s¡-bmbn NS-]-Sm¶v thW-sa-¶mWv an¡ kn\nam {kjvSm-¡-fp-sSbpw [mc-W. F¶m sshim-en-bpsS ss¢amIvkv kzÑ-am-Wv. cmPys¯ BtLm-j-Xn-anÀ¸n-\n-S-bn Ah-K-Wn-¡-s¸«v sshimen Hä-s¸«p t]mIp-¶p. agbpw {]f-bhpw. sshim-en-bn \n¶v Imad AI-¶-I¶v t]mIp-¶p. AhnsS kwhn-[m\w `c-X³ F¶ ssSän- sXfn-bp¶p, Ign-ªp. sshimen kn\na \nÀ½n-¨-Xn-\m Aävekv cma-N-{µ³ sshimen cma-N-{µ³ F¶m-bn-cp¶p Iptd-Imew Adn-b-s¸-«n-cp-¶-Xv. sshim-ensb Ah-X-cn-¸n¨ Hc-]vk-c-Êp-t]mse kpµcn Abn-cp¶ kp]À®sb C¶v I­m Bcpw aq¡¯v hncÂsh-¡pw. hen-sbmcp amwk-]ÀÆ-Xambv ]cn-Wm-a-s¸-«p-t]m-bn-cn-¡p-¶p kp]À®.
        ssh-imen C¶pw Rm³ I­p-sIm-­n-cn-¡p-¶p. F{X XhWbmsb¶v F\nbv¡v Xs¶ Xn«-an-Ã. kmln-Xy-¯n Jkm-¡nsâ CXn-lmkw t]mse apjn-¸n-ÃmsX F{X thW-sa-¦nepw Bkz-Zn-¡m-hp¶ ^nen-amWv sshim-en. Fw.-Sn þ `c-X³ Zzb-¯nsâ BZy kn\na IqSn-bmWv sshim-en. hÀjw 1988. tijw AhÀ Hcp kn\n-a-bn IqSntb Hcp-an-¨p-Åq. AXv taml³em Nn{X-amb Xmgvhm-cw.


7.     \mtSm-Sn-¡mäv
        kn\n-am-sIm-«-I-bn \nt¶m Zqc-ZÀi-\n \nt¶m Aà \mtSm-Sn-¡mäv ImWp-¶-Xv. {Kma-¯nse Ipªp®n sN«ymÀ F¶ KÄ^v {]hm-kn-bpsS ho«n \n¶v hn.kn-.B-dn-sâbpw Imk-än-sâbpw B Ime-¯v. sN«ymÀ \m«n h¶m am{Xta ]pd-sa-¡mÀ¡v ho«n-te¡v {]th-i-\-ap-Åq. AÃm-¯-t¸msgms¡ B Ccp-\n-e-ho-Snsâ ssKäv AS-ªp-In-S-¡pw. A¶pw C¶pw Ahn-sS-bp-Å-hÀ¡v AbÂ]-¡-¡m-cp-ambv Imcy-amb kulr-Z-an-Ã. ssKäv Xpd¶p InS-¡p¶p F¶p I­m sN«ymÀ h¶n-cn-¡p-¶p-sh-¶À°w. At¸mÄ R§Ä Ip«n-IÄ At§m-«n-c¡pw. Hm^okvapdn-bn-emWv Sn.-hn. knäu-«n\v lm³Uv{Kn-Ãp-­v. AXv Xpd¶p Xcn-Ã. sNdnb t]mÀ¨n \n¶p thWw kn\na ImWm³. AXn-\-hsc Ipäw ]d-ªn«v Imcy-an-Ã. £Wn-¡msX hen-ªp-tI-dn-h-cp¶ Cu \m\m-Xcw AXn-Yn-Isf hnfn-¨n-cp-¯n-bm Nne iey-§-fp-ap-­v. sIm¡n-¡p-c-¡p-I, Iogvizmkw hn«v \män-¡p-I, apdp-¡p-¶-hcpw _oUn-h-en-¡m-cp-s­-¦n B hI {]iv\-§Ä..... tate-¸m-«p-Im-sc-t¸mse CsXÃmw kln-¡p-¶{X DZm-c-cà sN«ymÀ ^man-en. \mtSm-Sn-¡mäv IqSmsX IS-¯-\m-S³ A¼mSn, Ing-¡³ ]t{Xmkv, \mbÀkm_v XpS§n Ipd¨v kn\n-a-IÄ C§s\ Ipªp®n sN«ym-cpsS t]mÀ¨n \ns¶-¯n-h-enªv Rm³ I­n-«p-­v.  
        1987  t{]£-Isc Cf-¡n-a-dn¨ kn\n-a-bmWv {io\n-hm-k³  Xnc-¡-Y-sb-gpXn kXy³ A´n-¡mSv kwhn-[m\w sNbvX \mtSm-Sn-¡m-äv. hnZym-k-¼-¶À IqSp-Ibpw sXmgn-en-Ãmbva cq£-am-Ip-Ibpw sNbvX Ime-L-«w. A¶v sXmgn-se-¶m kÀ¡m-cp-tZym-K-am-Wv. sXmgn-e-[n-jvTnX kmt¦-XnI hnZym-`ymk k{¼-Zm-b-sam¶pw A¡m-e¯v km[m-c-W-am-bn-«n-Ã. _ncp-Z-[m-cn-Ifmbv Bbn-c-¡-W-¡n\v sNdp-¸-¡mÀ sXmgn In«msX KXn-ap-«n Ac-£n-Xm-h-Ø-bnepw A]-IÀj-X-bnepw Ign-ªp-Iq-Sp¶ ka-b¯v X§-fpsS {]iv\-§fpw kz]v\-§fpw lmky-¯n-eq¶n {]Xn-^-en-¸n-¨ \mtSm-Sn-¡mäv AhÀ lrZbw sImt­-äp-hm-§n. _ntImw ^Ìv ¢mkn ]mÊmb Zmk-t\bpw {]oUn{Kn tXmä hnP-b-t\bpw bYm-{Iaw taml³emepw {io\n-hm-k\pw Ah-X-cn-¸n-¨p.
        "FSm _ntImw ^Ìv ¢mkn ]mÊmb Rm\pw {]oUn{Kn tXmä \obpw Hcn-¡epw XpÃycm-hn-Ã. \mtSm-Sn-¡m-än taml³em CS-bv¡nsS ]d-bp¶ Cu Ub-temKv Sn.-hn. lmky t{]m{Km-apIfneq-sSbpw t{Smfp-I-fn-eq-sSbpw C¶pw t{]£-Isc Nncn-¸n-¡p-¶p. kwhn-[m-b-I\pw Xnc-¡-Ym-Ir¯n\pw CXnÂ]cw km^eyw F´p-thWw?      
        thsdbpw Hcp-]mSv Nncn-ap-lqÀ¯-§Ä H¯n-W-§nb kn\n-a-bm-bn-cp¶p \mtSm-Sn-¡m-äv. amap-t¡m-b-bpsS K^qÀ¡ Zmk-t\bpw hnP-bt\bpw Zp_mbv BsW¶p ]dªv a{Zm-kn hn«v X«n¸v \S-¯p-¶Xv FhÀ{Ko³ tImaUn ko\m-Wv. Iym]vä³ cmPp BZy-ambv sN¿p¶ tIma-Un-thjhpw \mtSm-Sn-¡m-än-te-Xm-Wv. `ocphpw F¶m F§-s\tbm ]cn-thjw NmÀ¯-s¸-Sp-Ibpw sNbvX s{]m^-j-W InÃÀ ]h-\m-bn. ]n¶oSv c­v Zim-_vZ-¯n\v tijw  Zneo]v Nn{X-amb kn.-sF.Un. aqk-bn GXm-­n-Xp-t]msemcp thjw sNbvXv Iym]vä³ I¿Sn t\Sn.
        sXmgn cln-X-cmb Zmk\pw hnP-b\pw Pohn-¨p-t]m-Im³ \m«n Hcp-hn[w Xcn-In-S-I-sfms¡ Ifn¨v ¢¨v ]nSn-¡msX a{Zm-kn-se-¯n-s¸-Sp-Ibpw [mcmfw ]pIn-ep-I-fn-eqsS IS-¶p-t]m-bn Ah-km\w t_m[-]qÀÆ-a-ÃmsX Hcp IÅ-¡-S-¯p-Im-cs\ þ Xne-I³ þ ]nSn-IqSn kn.-sF.Un. Ifmbv Xocp-Ibpw sN¿p-¶-XmWv IYm-hr-¯w. A{]-[m\ \mbn-Im-th-j-¯n tim`-\-bm-Wv. kplr-¯p-¡-fm-sW-¦nepw taml³emepw {io\n-hm-k\pw Ft¸mgpw hg¡pw, Xcw-In-«p-t¼m-sgms¡ ]c-kv]cw ]mc ]Wn-bm³ {ian-¡p-¶-h-cp-am-Wv. \m«p-¼p-d-§-fn-sems¡ Cu Xc-¯n-epÅ BfpIsf Zmk\pw hnP-b\pw F¶v Ifn-bm¡n hnfn-¡p¶ Hcp ssien \mtSm-Sn-¡män\v tijw cq]-s¸-«p. CSbv¡v {io\n-hm-k³ taml³em-en-t\mSv ]nW§n kn\n-a-bn A`n-\-bn¨v "c£-s¸-Sm³' kwhn-[m-b-I³ sF.hn. iin-bpsS ]¡-en-te¡v t]mIp¶ ck-I-c-amb cwK-ap-­v. sF.-hn. iin A`n-\-bn¨ Htc-sbmcp kn\n-a-bmWv \mtSm-Sn-¡m-äv. iymw SyqWn« "sshim-J-k-tÔy...' F¶ Km\w F¡m-e-t¯bpw ]m«p-t{]-an-I-fpsS Np­n X¯n¡fn-¡p-¶p. 
        F¬]-Xp-I-fnse taml³em-ensâ lnäv kn\n-a-I-fn {]apJ Øm\w \mtSm-Sn-¡m-än-\p-­v. C¶pw CXnse Nncn-cw-K-§Ä¡v tIm«w X«n-bn-«n-Ã. tIcf kn\n-am-N-cn-{X-¯n-em-Zy-ambv Cu kn\n-a¡v c­mw-`m-Khpw aq¶mw-`m-Khpw Cd-§p-I-bpap-­m-bn (]«-W-{]-thiw, A¡scb-¡-sc-b-¡-sc). kmam\y hnP-b-§-fm-bn-cp¶p Ch c­pw.
        Ipd¨v hÀjw ap¼v kwhn-[m-b-I³ kn²nJv ka-Im-enI ae-bmfw hmcn-I¡v \ÂInb Hc-`n-ap-J-¯n \S-¯nb ]cm-aÀi-§Ä \mtSm-Sn-¡m-än-t\bpw inev]n-I-tfbpw hnhm-Z-¨p-gn-bn s]Sp-¯n. kn²nJv þem kwhn-[m-b-I-cm-Ip-¶-Xn\v ap¼v Nne Xnc-¡-Y-IÄ cNn¨v kwhn-[m-b-I-tcm-S-h-X-cn-¸n-¡p-I-bp-­m-bn. AXn Nne-sXÃmw kn\n-a-bm-hp-Ibpw sNbvXp. \mtSm-Sn-¡mäv A§s\ kXy³ A´n-¡m-Snt\mSh-X-cn-¸n-s¨¶pw kXy³ A´n-¡mSv kn²nJv þ emep-amsc aS¡n ]n¶oSv {io\n-hm-ks\ sh¨v Nne an\p-¡p-]-Wn-IÄ \S¯n Nn{Xw ]pd-¯n-d-¡n-sb-¶p-am-bn-cp¶p shfn-s¸-Sp-¯Â. kn²nJv þ emen\v tÌmdn sFUnb Fs¶mcp s{IUnäpw sImSp-¯p. A`n-ap-J-¯n\v tijw kXy³ A´n-¡m-Sn-sâbpw {io\n-hm-k-sâbpw \ntj[ {]Xn-I-cWw h¶-t¸mÄ kn²nJv \ne-]mSv Xncp¯n cwK¯p h¶p.
        t{]£-Isc Nncn-¸n-¡p-Ibpw Ic-bn-¸n-¡p-Ibpw sNbvX ]e kn\n-a-IÄ¡v ]n¶nepw NXn-bp-sSbpw h©-\-bp-sSbpw ]Ým-¯-e-§Ä D­v. hnS-hp-IÄ¡n-S-bn-eqsS hmbn-¡p-t¼mÄ t{]£-IÀ¡v Nne-sXÃmw t_m²y-s¸-Spw. tlmfn-hp-Unse "aoäq' t]msemcp {]Xn-`mkw ae-bm-f-kn-\nam taJ-e-bn D­mbv t\m¡-s«. ]e hn{K-l-§-fp-sSbpw Xmc-§-fp-sSbpw CtaPv sXdn-¡pw. A\ym-b-ambv sh«n-¸n-Sn-¨-Xn-t\bpw AIän\nÀ¯n-b-Xn-s\bpw ]pd-t¯¡v sIm­p-h-cm³ Ime-¯n-s\mcp khn-tij kn²n-bp-­v. HmÀ¡p-¶Xv \¶m-bn-cn-¡pw.


8.     kv^SnIw
        1995 embn-cp¶p `{Z³ kwhn-[m\w sNbvX saKm-lnäv Nn{Xw kv^Sn-I-¯nsâ dneo-kv. Rm\m kabw XncqÀ Fw.-Un.-]n.-F-kv.-sF.-Sn.kn. bn ]Tn-¡p-I-bm-Wv. ]n¡m-e¯v Fsâ Pohn-X-¯n Hcp Xc-¯n-epw D]-Im-c-s¸-SmsX t]mb B ]T-\-Imew Zmcn-{Zy-¯n-sâbpw Ac-£n-Xm-h-Ø-bp-sSbpw IjvS-X-I-fn s]«v Dg-dp¶ ZmcpW Ime-b-fhp IqSn-bm-Wv. AÑ-\-t¸m-tg¡pw k¼qÀ® aZy-]m-\n-bmbn Ign-ªn-cp-¶p. At±-l-hp-ambv Hcp Xc-¯nepw H¯p-t]m-Im³ ]ämsX Rm\pw A½bpw A½-bpsS Xd-hm-«n B{in-X-cm-bmWv Xma-kw. ss{]h-äm-b-Xn-\m sF.-Sn.knbn ^ok-S-¡-Ww. t]c-È-\q-cn \n¶v aq¶c In.ao. Ipän-¸p-d-t¯¡v \-S¶v AhnsS \n¶v Xncq-cn-te¡v _Ên-emWv bm{X. 60 ss]k-bmWv kn.Sn. IrXyw Hcp cq] Ccp-]Xv ss]kbpam-bn-«mWv an¡-t¸mgpw sF.-Sn.kn. bnte-¡pÅ Fsâ bm{X. Cu tImgvkv ]qÀ¯n-bm-bm {]ap-J-amb GsX-¦nepw I¼-\n-bn shÂU-dmbv tPmen e`n¡pw F¶ {]Xym-i-bn-emWv Hmtcm Znh-khpw D´n-\o-¡p-¶-Xv. sF.-Sn.kn. bnse Fsâ kplr¯v
F.-BÀ. \K-dn \n¶pw h¶n-cp¶ kp[o-dm-Wv. kp[oÀ taml³em-ensâ I«-^m-\m-Wv. Nne-hm-¡m³ I¿n AXym-hiyw ]W-ap-­v. AÑ\pw G«\pw G«¯nb½-bp-ap-­v Ah\v ]Ww sImSp-¡m³. G«-¯n-b-½sb Ipdn¨v F{X ]d-ªmepw kp[o-dn\v aXn-h-cn-Ã. Xncq-cn A¶v A©v {][m\ Xotb-ä-dp-I-fmWv DÅ-Xv. hnizm-kv, Jbmw, sFizcy, sk³{SÂ, Nn{X-km-KÀ. ChnsS hcp¶ taml³em-ensâ FÃm kn\n-a-Ifpw {]mIvSn-¡Â ¢mkv I«v sNbvXv kp[oÀ ImWpw. kn\na ImWm³ Fs¶bpw £Wn-¡pw. I¿n Iminà F¶-XmWv {][m\ {]iv\-sa-¦nepw AXn-t\-¡mÄ thsdmcp Imcy-am-Wv Fs¶ hÃmsX Ae-«n-b-Xv. Hcp Zcn-{Z-bn-S-¯n \n¶v, A½ tate-¸m«v ho«nse ASp-¡-f-¸Wn sNbvXpw ]ip-hns\ hfÀ¯nbpw Acn-jvSn-¨p-­m-¡p¶ XpÑw ss]k X¶v {]Xo-£m-]qÀÆw \K-c-¯n-te¡v ]Tn-¡m-\-b-¡p-I-bm-sWs¶. Rm³ c£-s¸-«n«p thWw A½-bvs¡m¶v \Sp-\n-hÀ¯m³. B t_m[w henb D¯-c-hm-Zn-Xz-ambv DÅn-ep-Å-Xn-\m ¢mkv Hgn-hm¡n hnt\m-Zn-¡m³ t]mIpI F¶Xv ISp¯ A]-cm-[-am-bv tXm¶n. AXp-sIm­v kp[oÀ Sns¡-sä-Sp¯v Xcm-sa¶v ]d-ªn«pw Rms\m-gn-ªp. 
        {]mIvSn-¡Â ¢mkn shdpsX skmd ]d-ªn-cn-¡m³ CjvSw-t]mse t\c-ap-­v. B thf-bn kp[oÀ I­, ]pXnb kn\n-a-I-fpsS IY ]d-bpw. emte-«sâ A`n-\bw, ss^äv, Xami FÃmw sImgp-¸n-¡pw. Hcp sskUn \n¶v t\¡n-bm kp[o-dns\ ImWm³ taml³em-ensâ Hcp Ñmb-bp-s­¶v ]dªv ]pÅnsb R§Ä aq¸n-¡pw. AXv tIÄ¡p-¶Xv AbmÄ¡v henb A`n-am-\-am-Wv. icn¡pw Ipd¨v Ñmb-bp-s­¶v Xs¶ Iq«n-t¡m-fq. Cu ka-b-¯mWv BSp-tXma F¶ ]pen-¡p-«nsb Ah-X-cn-¸n-¨p-sIm­v kv^SnIw kn\n-a-bpsS hc-hv. kp[o-dXv  ^Ìv Zn\-¯n Xs¶ sR§n-sR-cp§n Nhn«pw Ip¯pw sIm­v Sn¡-sä-Sp¯v I­p.
        ]ntä¶v {]mIvSn-¡Â ¢mkn kp[o-dn\v kv^Sn-Is¯ Ipdn¨v ]d-ªn«pw ]d-ªn«pw aXn-h-cp-¶n-Ã. AXp-hsc ae-bmf kn\n-a-bn ]d-ªn-«n-Ãm¯ {]ta-bw, kq¸À lotdm-bn-kw. Ipän-¡m-S³ F¶ t]meo-kp-Im-c-\mWv hnó. H¶p-IqSn ImWp-¶p-­p-t]m-epw. c­p-aq¶v Znhkw Ign-ª-t¸mÄ thtdbpw Ipd¨v ¢mkvtaävkv Nn{Xw I­p. AXn Nne a½q«n ^m³kp-Im-cp-ap-­m-bn-cp-¶p. Ahcpw Cu emÂNn-{Xs¯ hfsc ]pI-gv¯n-bmWv kwkm-cn-¨-Xv. a½q«n sNbvXm icn-bm-hm¯ Hcp thj-amWv BSp-tXm-a. I­-h-cn R§-tf-¡mÄ Aev]w apXnÀ¶ {]taZv F¶ ÌpUâv hfsc B[n-Im-cn-I-ambv kv^Sn-Is¯ Ipdn¨v kwkm-cn-¨p. Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkn {]Xn-`-bpÅ aI³, ]s£ ]nXm-hn\v KWn-X-¯n-emWv Xm¸-cyw. Xs¶-t¸mse Adn-b-s¸-Sp¶ Hcp am¯-am-än-jy-\m-¡m³ aIsâ ss\kÀKn-I-Xsb Nhn-«n-sa-Xn¨v A¸³ \S-¯p¶ {ia-§Ä. Imem-´-c-¯n tXmakv F¶ aI³ CsXm-¶p-am-ImsX H¶m-´cw duUn-bmbn Xocp-¶p. Nmt¡m-amjv F¶ A¸³ Hcp- a-b-hp-an-ÃmsX F¶pw aIs\ Xmgv¯n-s¡-«n- am{Xw s]cp-am-dp-¶p; {Iqc³. ImtW­ kn\n-a-bmWv kv^Sn-Iw-.
        ]nXm-hn-s\-]än {]tamZv ]dª hmNIw Fsâ DÅn-sehn-sStbm sIm­p. aIs\ F¶pw ]cn-l-kn-¡p-Ibpw Xmgv¯n-s¡-«p-Ibpw sN¿p¶ Aѳ! Fsâ AÑ\pw A§-s\-b-tÃ? AÑ\v sNdp-¸-¯n If-cn-b-`ym-kn-bm-Im-\m-bn-cp¶p B{K-lw. ]s£ k^-eo-I-cn-¡m³ Ign-ªn-Ã. B taml-`wKw DÅn InS¶v ]pI-ªp. a¡-fm-b-t¸mÄ Fs¶bpw A\n-b-t\bpw anI¨ If-cn-b-`ym-kn-I-fm¡n Bi XoÀ¡m³ At±lw Xocp-am-\n-¨p. F\nbv¡v Xm¸cyw BÀSvkn-em-bn-cp-¶p. ]s£ AXv IW-¡n-se-Sp-¡msX ITn-\-ambv in£n-¨pw `oj-Wn-s¸-Sp-¯nbpw Ifcnapd-IÄ ]Tn-¸n-¨p. sNdnb {]mb-¯nse Xp¼n-sb-s¡m­v IsÃ-Sp-¸n¡pw t]mse hmfpw ]cn-Nbpw hsc ioen-¸n-¨p...... 
        "F\nbv¡v kv^SnIw ImW-W-sa-¶p-­v.' Rm\Xv ]d-ª-t¸mÄ kp[o-dn-\-Ûp-X-am-bn. F¦n shÅn-bmgvN amän-\nbv¡v t]mIm-sa¶v kp[oÀ. shÅn-bmgvN ¢mkv I«v sN¿m³ hfsc Ffp-¸-am-Wv. kp[oÀ ]d-ª-t]mse Fsâ Sn¡-änsâ ss]k hln-¨p. Fsâ AÑsâ {]Xn-cq-]-ambv Rm³ Xne-Isâ Nmt¡m-am-jns\ I­p. Nmt¡m-amjpw tXma-kvNm-t¡mbpw X½n-epÅ sshcm-Ky-¯n-sâbpw aÕ-c-¯n-sâbpw IY-bmWv kv^Sn-Iw. kn\n-asb Npgn-ªm Nmt¡m-am-jmWv Ipän-¡m-S-t\-¡mÄ henb hnó. Nmt¡m-amjv aIs\ {Iqc-ambv in£n-¡p-t¼m-sgms¡ Fsâ I®p-IÄ \\-ªp. C§s\ F{X in£m-\-S-]-Sn-I-fn-eqsS Rm³ IS-¶p-t]m-bn-cn-¡p-¶p. henb duUn-bm-sW-¦nepw awK-e-tÈcn \oe-I-WvTs\ t]mse a\-Ê-en-hpÅ Bfp-amWv tXma. sskt¡m-f-Pn-¡-embv t\m¡n-bm-epw Cu kn\n-abv¡v kmwK-Xy-ta-sd-bm-Wv. Xm\Àln¡pw hn[w BImsX t]mb \ncm-ibpw Ien¸pw BSp-tXma kaqlw Gdn-b-Iqdpw shdp-t¸msS ImWp¶ t]meo-kp-Im-cp-tSbpw ITn\lrZ-b-cp-tSbpw ta XoÀ¡p-I-bm-Wv. Hcp km[m-cW ]uc\v Xsâ t£m`hpw FXnÀ¸pw t]meo-kp-Im-tcmSv {]I-Sn-¸n-¡m³ \½psS skmssk-än-bn \nÀÆm-l-an-Ã. \ymbw tXSn Häbv¡v t]meokv tÌj-\n t]mbm BÄ¡v Xnàm-\p-`-h-am-Wp-­m-Ip-I. A{X¡v Kw`o-c-amWv \½psS t]meo-kv. t]meokpIm-tcm-SpÅ X§fpsS a\-Ênse ]Ibpw AaÀjhpw BSp-tXma \nhÀ¯n-¡p-¶Xp ImWp-t¼mÄ t{]£-IÀ¡v I¿-Sn-¡m-Xn-cn-¡mt\m AwKo-I-cn-¡m-Xn-cn-¡mt\m Bhn-Ã. kv^Sn-Is¯ h³ hnP-b-am-¡n-b-Xn\v \nZm\w t{]-£-I-cpsS Cu at\m-`m-h-am-Wv. ssl¢m-kns\ kv]Àin-¡m³ Aѳ aI³ CutKm ¢mjpw. AXn\pw th­{X km[y-X-I-fp­v. taml³em-en\v H¸-¯n-s\m¸w \n¡p¶ A`n-\-b-am-bn-cp¶p Xne-I-tâ-Xpw. s]cp-´-¨³ Ign-ªm Xne-I-t\sd HmÀ½n-¡-s¸-SpI Cu IYm-]m-{X-¯n-eq-sS-bm-bn-cn-¡pw. anI¨ kwhn-[m-\-t¯m-sSm¸w sI«p-d-¸pÅ Xnc-¡-Ybpw kv^Sn-I-¯nsâ {]tXy-I-X-bm-Wv. akmet¨cp-h-I-tf-sd-bp-s­-¦nepw t{]£-Ia\-Êns\ AKm-[-ambv kv]Àin-¡p¶ \nc-h[n aplqÀ¯-§Ä kn\n-a-bn-ep-­v. sXcp-hn Hcp Ip«n Ic-bp-¶Xv I­v BSp-tXma sFkv{Io-ap-ambv B Ip«nsb kao-]n¨v Imcyw Xnc-¡p-¶p. AÑ-s\s¶ XÃn-sb¶v Ip«n ]d-bp-t¼mÄ BSp-tXm-a-bpsS I®p-IÄ \nd-bp-¶p; t{]£-I-sâbpw. Ipän-¡m-S³ F¶ t]meo-kpImcs\ Ah-X-cn-¸n¨v ]n¶oSv kv^SnIw tPmÀÖv F¶-dn-b-s¸« \S³ \à {]I-S-\-amWv ImgvN-sh-¨-Xv. ]n¶o-SpÅ At±-l-¯nsâ kn\n-am-Po-hn-X-¯n A{Xbpw D{K-\mb Hcp hnÃ-s\tbm IYm-]m-{X-s¯tbm A-h-X-cn-¸n-¡m³ Ahkcw e`n-¨n-Ã. kv^Sn-I-¯n Btcm-N-I-ambv A\p-`-h-s¸-Sp¶ Hcp cwK-ap-s­-¦n AXv DÀÆin IÅp-Ip-Sn¨v ]mSp¶ Km\-cw-K-am-sW¶v Rm³ ]d-bpw. DÀÆinbpsS Xpfkn F¶ So¨-dpsS hyàn-Xz-¯n\v tNcp-¶-Xà B cwKw. DÀÆ-in-bpsS A`n-\bhpw AhnsS alm-t_mdv.
        c­-c-]-Xn-äm-­n-\-¸pdw hsc-bpÅ c£n-Xm-¡Ä¡pw A²ym-]-IÀ¡pw, Ip«n-Isf t\Àh-gn¡v \S-¯m\pw A\p-k-c-Wm-io-e-ap-Å-h-cm-¡m\pw XÃn icn-bm-¡pI Fs¶mcp ImS³
hn-Nmc-am-Wp-­m-bn-cp-¶-Xv. NqcÂh-Sn, ]pfn-hm-d CsXm-s¡-bm-bn-cp¶p AXn\v th­n-bpÅ Ah-cpsS Bbp-[-§Ä. KmÔn-Pn-bpsS BZÀihpw ZÀi-\-§-fp-saÃmw AhÀ ]Tn-¸n-¨p. ]s£ AXv kzbw ]Tn-¡p-Itbm Nne-sX-¦nepw kz´w Pohn-X-¯n {]mhÀ¯n-I-am-¡mt\m apXnÀ¶n-Ã. A§-s\-sb-¦n Xe-ap-d-I-fpsS kz`m-h-cq-]o-I-c-Ws¯ kzm[o-\n-¡p-Ibpw kaq-l-¯n\v KpW-I-c-am-Ip-Ibpw sN¿p-am-bn-cp-¶p. A¯cw kaq-l-¯n BSp-tXm-a-amÀ kw`-hn-¡p-I-bn-Ã. kvt\l-amWv t\Àh-gn¡v \S-¯m\pw Ip«n-Isf þ Gh-tcbpw þ hcp-Xn¡v \nÀ¯m-\p-apÅ Hä-aq-en. kv^SnIw kn\na tIhe hnt\m-Z-¯n-\-¸pdw C¯cw Nn´m-i-I-e-§Ä t{]£-IÀ¡v Xcp-¶p-­v. kv^Sn-I-¯n\v tijw AXp-t]m-semcp h³hn-Pbw k½m-\n-¡m³ \nÀ`m-Ky-h-im `{Z\v km[n-¨n-Ã. Ct¸mÄ kv^Sn-I-¯n\v c­mw-`mKw Hcp-§p¶p Fs¶ms¡ hmÀ¯ hcp-¶p-­v.  icn-bmtWm, Ft´m? 
        F´m-bmepw sF.-Sn.kn. bnse ]T-\-¯n-\n-Sbv¡v kp[o-dn-s\m¸w thsdbpw Nn{X-§Ä Is­-¦nepw ¢mkv I«v sNbvXp F¶ Ipä-t_m[w A\p-`-h-s¸-Sm¯ Htc-sbmcp kn\n-a-bmbncp¶p A¶v Fs¶ kw_-Ôn¨v kv^Sn-Iw.


7.     kÃm]w
        Xncq-cnse sXmgn-e-[n-jvTnX]T\w sIm­v tI{µ-Kh: kÀ«n-^n-¡äv kz´-am¡n F¶-ÃmsX F\nbv¡Xv D]-Im-c-{]-Z-am-¡m³ Ign-ªn-Ãm-sb¶v ap¼v ]d-ªp. tImgvkv ]cn-]qÀ®-amIW-sa-¦n GsX-¦nepw \à I¼-\n-bn A{]ân-kvjn¸v ]qÀ¯n-bm-¡-Ww. AXn-\-t]-£n-¨-t¸mÄ shbn-änwKv enÌn-«p. ]n¶oSv hÀj-§Ä Ign-ªmWv CâÀhyq ImÀUv h¶-Xv. AXp-hsc Im¯n-cn-¡m-\m-Im¯ hn[w Zmcn{Zyw ho«n sImSp-Ip-¯n -hm-Wn-cp-¶p. H¶pw t\m¡n-bn-Ã. ]Tn-¨Xv hn«v \nÀ½mW taJ-e-bn-te-¡n-d-§n. Hcp sshZ-Kv[yhpw CÃm-¯-h\pw anX-amb thX\w e`n¡pw F¶-XmWv Fs¶ Ahn-tS-¡m-IÀjn-¨Xv. aäv taJ-e-I-fn-te-¡pÅ hgn-IÄ AS-bp-Ibpw {]mcm-_v[-¯nsâ Ip¶p-IÄ inc-Ên t]dp-¶-h-cp-amWv \nÀ½m-W-ta-J-e-bn F¯n-s¸-Sp-I. ]n¶o-S-hnsS \n¶v acWw hsc an¡-hmdpw tamN-\-ap-­m-Im-dn-Ã.
        A§s\ PohnXw ]pXnb Zni-bn-te¡v amdp-Ibpw hcp-am\-am-Ip-Ibpw sNbvX-t¸mÄ B{Klw t]mse Cd-§p¶ FÃm kn\n-a-Ifpw Xntb-ä-dn t]mbn ImWm-sa¶ ØnXn-bm-bn. Rm\-²zm-\n-¨p-­m-¡p¶ ]Ww, Fsâ CjvS-§Ä¡v Nne-h-gn-¡p-¶p. Ahn-sS-bmcpw \nb-{´n-¡m-\n-Ã. F\nbv¡pw A½bv¡pw Ign-ªp-Iq-Sm³ Hcp-]mSv ]W-am-h-iy-hpan-Ã. kn\na A{Xbpw henb A`n-\n-th-i-am-Wv. ]pkvX-I-§-fpsS temI-t¯¡v Rm\-t¶cw F¯n-s¸-«n-«n-Ã.
        A§s\ kz´w Imen \n¶v Btcbpw B{i-bn-¡msX Häbv¡v t]mbv I­ kn\n-a-I-fn H¶mWv temln-X-Zmkv þ kpµÀ Zmkv Iq«p-sI-«nsâ kÃm-]w. kq¸ÀXm-c-§-fn-Ãm¯ ]pXp-ap-J-§Ä, IqSn AWn-\n-c¶ Cu Nn{Xw thsd {]ap-J-Nn-{X-§-fpsS Iq«-¯n-emWv dneo-km-b-Xv. aäv Nn{X-§Ä ImWp¶ Xnc-¡n Rm\mZyw Cu Nn{Xs¯ Ku\n-¨n-Ã. HcmgvN Ign-ª-t¸mÄ kÃm]w Xntb-ä-dn \n¶v amdn. At¸m-tg¡pw I­-hÀ Nn{X-s¯-¡p-dn¨v \à A`n-{]mbw ]d-bp-Ibpw B au¯v ]»n-kn-än-bpsS ^e-ambv c­m-aXpw {]ZÀin-¸n-¡m³ Xntb-ä-dp-ImÀ X¿m-dm-Ip-Ibpw sNbvXp. B c­mw hc-hn-emWv Nn{Xw I­-Xv. {KmaoW ]Ým-¯-e-¯n-epÅ kn\na I­-t¸mÄ a\w \nd-ªp.
        FÃm IYm-]m-{X-§fpw F\nbv¡v ]cn-N-b-ap-Å-hÀ. amf Ah-X-cn-¸n¨ aq¯m-im-cnbpw Pq\n-bÀ tbip-Zmkpw cm[bpw Znhm-I-c\pw Iem-`-h³ aWn-bpsS sN¯p-Im-c\pw Hcp Xc-¯n-e-sÃ-¦n asämcp Xc-¯n Fsâ {Kma-¯n-ep-ap-­v. ]ns¶ sdbn-tem-cw, IÅp-jm¸v, Ahn-S-§-fnse PohnXw AXpw F\nbv¡v ]cn-N-b-ap-Å-Xm-Wv. kn\n-a-bn-em-bmepw t\mh-en-em-bmepw CsXsâ IqSn Pohn-X-am-WtÃm F¶ Bkzm-Z-Is\ sIm­v tXm¶n-¸n-¡-em-WtÃm B Iem-kr-jvSn-bpsS hnP-b-¯n-\m-[m-cw. Hcph«w I­v aXn-h-cmsX Rm\-½-tbbpw Iq«n ]ns¶bpw kÃm]w I­p. \memw-hm-c-¯n Hcp kplr-¯p-ambv aq¶m-aXpw I­p.
        cm[ sdbnÂth sXmgn-em-fn-bmb Znhm-I-csâ apd-s¸-®m-Wv. Znhm-I-c\v cm[sb hnhmlw Ign-¡-W-sa-¶p-­v. AhÄ Hcp KÄ^p-Im-csâ ho«n tPmen-¡m-cn-bmbv \n¡p-¶p. B k-a-b-¯mWv Bim-cn-¸-Wn¡p h¶ iin-Ip-am-dp-ambv cm[ {]W-b-¯n-em-hp-¶-Xv. iin-Ip-am-dnse Kmb-I-t\m-SpÅ Bcm-[-\-bmWv {]W-b-ambv amdn-b-Xv. iin-Ipamdn\pw cm[sb Poh-\m-bn. ]s£ AbmÄ {]mcm-_v[-¯nsâ \ne-bn-Ãm-¡-b-¯n-em-Wv. Hcp km[m-cW IpSpw-_-¯nse BÄ¡v Ie hc-Zm-\-ambv e`n-¡p-t¼m-gpÅ kIe kwLÀj-§fpw iin-Ip-am-dn-eqsS temln-X-Zmkv hc-¨p-Im-«p-¶p. tPmen¡v \n¡p¶ ho«nse IpSpw-_-\m-Ysâ tami-amb s]cp-amäw ImcWw cm[bv¡v AhnsS XpS-cm-\m-Im¯  AhØ kwPm-X-am-Ip-¶p. Znhm-I-c\v kz´w ho«n-te¡v sIm­p-t]m-Im³ \qdp-h«w k½-Xw. ]s£ cm[ Imap-Is\ At\z-jn¨v Abm-fpsS ho«n-te¡v sNÃp-¶p. Xs¶ c£n-¡-W-sa¶v Imap-I-t\m-S-`yÀ°n-¨-t¸mÄ sI«p-]m-Sn-sâbpw \nÊ-lm-b-X-bp-sSbpw ]Ým-¯-e-¯n Im¯n-cn-¡-W-sa¶v ]dªv iin-Ip-amÀ Is¿m-gn-bp¶p. cm[ \n¡-¡-Ån-bn-ÃmsX Xoh-­n¡v Xe-sh¨v Bß-lXy sN¿m³ t\m¡p-¶p. Gsd {ia-I-c-ambv Znhm-I-c³ Ahsf c£n-¡p-¶p. Znhm-I-csâ kvt\lhpw c£m-IÀXrhpw Ah-fn am\-km-´cw hcp-¯p-¶p. asämcp P·-¯n F¶ t]mse ]qÀ® a\-tÊmsS cm[ Znhm-I-csâ Pohn-X-¯n-te¡.v CXmWv kÃm]w kn\n-a-bpsS knt\m-]vknkv.
        temln-X-Zmkv Fsâ {]nb Xnc-¡-Ym-Ir-¯p-¡-fn c­m-a-\m-Wv. BZy-t¯Xv Fw.-Sn. Pohn-X-¯nsâ DÅp-cp-¡-§fpw cmK-tZz-j-§fpw C{X sI«p-d-t¸msS Fgp-Xnb Xnc-¡-Ym-Ir-¯p-¡Ä \ap¡v Ipd-hm-Wv. km[m-cW kn\n-am-sbgp¯pIm-tcmSv Hcp kmln-Xy-Im-c-t\mSv tXm¶p¶ _lp-am-\hpw CjvShpw klr-Z-bÀ¡v tXm¶mdnÃ. ]s£ temln-X-Zmkv AXn-\-]-hm-Z-am-Wv. ]e-t¸mgpw kmln-Xy-t¯mSv tNÀ¶p \n¡p-¶-XmWv At±-l-¯nsâ cN-\-IÄ. kn\na Fgp-Xp-t¼mÄ Hcp t\mh-enÌv A\p-`-hn-¡p-t¼m-epÅ krjvSn-]-c-amb thZ\ At±lw A\p-`-hn-¨n-cp-¶p. kzbw Fcn-bp-I-bm-bn-cp¶p Hmtcm Fgp-¯nepw. BbpÊv Ipd-ªp-t]m-b-Xn\v cN-\m-]-c-am-b-\p-`-hn¨v XoÀ¯ k½À²-§Ä¡v \à ]¦p-­v. t\mh-en temln-X-Zmkv ssIsh-¨n-cp-¶p-sh-¦n Imem-Xn-hÀ¯n-bmb ]pkvX-I-§Ä B taJ-e-bn At±-l-¯n-\p-­m-Ip-am-bn-cp-¶p. {]i-kvXn-bn Gsd A`n-c-an-¡m¯ Iem-Im-c³ IqSn-bmWv  temln-X-Zm-kv. At±-lw -AÀln-¡p¶ AwKo-Imcw kn\n-am-cw-K-¯p-\n¶pw e`n-¡p-I-bp-­m-bn-Ã. Inco-Sw, `c-Xw, X\n-bm-hÀ¯\w, Ia-e-Z-fw, Zi-cYw, ame-tbm-Kw, Iuc-hÀ, arK-b, Aa-cw, sh¦-ew, ]mtYbw XpS§n Pohn-X-K-Ônbpw Iem-]-c-hp-amb A\-h[n Xnc-¡-Y-IÄ cNn-¨n«pw B kn\n-a-I-sfÃmw hnP-b-ambncp¶n«pw ImÂ\q-äm-­n-tesd ]n¶n«v At±lw kzX{´ kwhn-[m-b-I-\mb `qX-¡-®m-Sn-bpsS cN-\-¡mWv Hcp kÀ¡mÀ ]pc-kvImcw temln-X-Zmkn\v e`n-¡p-¶-Xv F¶-dn-ªm Bcpw AXn-i-b-s¸-«p-t]m-Ipw. At±lw Fgp-Xnb kn\n-a-bn kl-I--cn¨ ]ecpw Gsd ]pc-kvIm-c-§Ä At¸m-tg¡pw t\Sn-¡-gn-ªn-cp-¶p. Cu Ah-K-W\ Xsâ  Pohn-X-Pm-X-I-am-sW¶v temln-X-Zmkv Fgp-Xn-bn-«p-­v. "Fsâ FÃm t\«-§Ä¡pw aosX Hcp ImÀtaLw CcpÄ ]c¯n \n¡p¶p' F¶mWm hm¡p-IÄ.
        kÃm]w F¶ sIm¨p Nn{Xw Hcp-]mSv kn\n-am-¡mÀ¡v hgn-¯n-cn-hm-bn. AXp-hsc sNdnb thj-§Ä sNbvXn-cp¶ Zneo-]n\v t{_¡m-bn. {]Xn`m k¼-¶-cmb Iem-`-h³ aWnbpw aRvPp-hm-cycpw apJy-[m-c-bn-te¡v {]th-in-¨Xpw Cu kn\n-a-bn-eq-sS. kpµÀZmkv F¶ kwhn-[m-b-Isâ BZy Nn{Xhpw kÃm]w. kpµÀZmkv thtdbpw Nn{X-§Ä ]n¶o-sSmcp¡pIp-bp-­m-sb-¦nepw kÃm]w t]mse h³hn-Pbw krjvSn-¡m³ At±-l-¯n\v km[n-¨n-Ã. am{X-aà temln-X-Zm-knsâ Xnc-¡-Y-bn kn\na sN¿m-\pÅ Ah-k-chpw kpµÀZm-kn\v ]n¶o-Sp-­m-bn-Ã. tPm¬k¬ amjv CuW-an« FÃm Km\-§fpw lnäp-I-fm-bn-cp-¶p. CXn "s]m¶n³ Ipfn¨p \n¶p.....' F¶ Km\w Gsd {]iw-k-\o-b-am-Wv.
        kÃm-]-¯n-s\mcp c­mw-`mKw Cd-¡m-\pÅ Btem-N-\-IÄ AWn-b-d-bn \S-¶n-cp-¶p. ]s£ AXn-s\m¶pw Im¯p-\n¡msX temln-X-Zmkv bm{X-bm-bn. Ah-km\ \mfp-I-fn kn\na \nÀ½n-¨-Xn-eqsS h³ km¼-¯n-I-_m-[yX h¶p-s]«v Zcn-{Zm-h-Ø-bn-em-bn-cp-¶p At±lw. temln-X-Zmkv A´-cn¨p F¶-dn-ª-t¸mÄ F{Xtbm {]nb-s¸« HcmÄ hnS- ]-d-ª-Xp-t]m-se-bm-sW-\n-bv¡-\p-`-h-s¸-«-Xv. At±-ls¯ CjvS-s¸-Sp¶ FÃm Bkzm-Z-I-cp-sSbpw AhØ C§-s\-bm-bn-cp-¶n-cn-¡-Ww. sNbvXp-sIm-­n-cp¶ tPmen XpS-cm³ ]ns¶ F\nbv¡v Ign-ªn-Ã. hn§-temsS ho«n-te¡v aS-§n. kÃm-]-a-S¡w At±lw Fgp-Xn-b-Xpw kwhn-[m\w sNbvX-Xp-amb A\-h[n kn\n-a-I-fpsS s{^bn-ap-IÄ At¸mÄ Fsâ at\m-ap-Ip-c-¯n an¶n-a-d-ªp-sIm-­n-cp-¶p. 


                                                                {]Zo]v t]c-È-\qÀ
                                                                A£cw lukv
                                                                t]c-È-\qÀ. ]n.H
                                                                ae-¸pdw þ 679571
                                                                                                Mob: 9447536593     


No comments: